Slovník M, N

M


M-commerce

M-commerce neboli mobile commerce, termín známý též jako další generace e-commerce, je nákup a prodej zboží a služeb prostřednictvím bezdrátových přenosných zařízení, nejčastěji mobilního telefonu či tabletu.

Magazín

Periodicky vycházející publikace obsahující tematicky zaměřený obsah. Z užšího zaměření vyplývá užší cílová skupina, a tedy nižší čtenost a prodaný náklad, než je tomu u deníků.
Perioda vydání je minimálně týdenní, dále čtrnáctidenní, měsíční, magazíny mohou ale vycházet i nepravidelně. Oproti internetu a deníkům magazíny obsahují relativně starší informace. Tisknou se na kvalitnějším papíru než deníky, zejména lifestylové magazíny používají papír o vyšší gramáži s vysokou kvalitou tisku.

Maketa

Model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, váha, rozměr a konečná úprava výrobku.
Reprodukční maketa – maketa složená ze stránek s obrázky vlepenými nebo zakreslenými do zrcadla sazby.
Knihařská maketa – maketa knižního tvaru zhotovená v měřítku 1:1 ze složek nepotištěného papíru určeného pro tisk.

Makulatura

Souhrnné pojmenování pro všechny vadné výtisky. Tiskové archy, které neodpovídají požadavkům a proto nesmějí být dodány odběrateli. Potištěný materiál ztracený v důsledku nedostatků při provozu stroje nebo ve fázi dokončování, takže ho nelze zahrnout do konečného expedovaného množství.
Výraz makulatura má více významů:
Odpadový produkt (papír), který vzniká při tisku (vadné archy, chybné otisky apod.)
Označení pro papír, který je potištěný či popsaný jen z jedné strany a lze jej tedy ještě využít.
Bezcenná tiskovina nebo kniha.

Marketing

Marketing je organizační funkce a sada procesů pro vytváření, komunikaci a dodání hodnoty zákazníkům (např. zboží či služby) a pro řízení vztahu se zákazníky takovým způsobem, že z něj profituje organizace a její akcionáři.

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů. Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení.

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum pomáhá pochopit chování, postoje či motivace zákazníků v tržní ekonomice. Vybrané typy marketingového výzkumu jsou např. Ad Tracking, brand name testing, concept testing, copy testing, eye tracking, mystery shopping, online panel, store audit atd.

Masstige

Masstige je marketingový pojem, který vznikl složením slov mass a prestige. Masstige výrobky jsou vnímány jako prémiové (prestige) výrobky pro široké segmenty trhu (masses, mass market).
Masstige výrobky jsou „prémiové, ale cenově dostupné“. Aby byl výrobek masstige, musí splňovat dvě následující podmínky:
1) Produkt musí být vnímán jako luxusní, prémiový, prestižní.
2) Cenově musí být posazen mezi střední třídou a prémiovými (luxusními, super-prémiovými) produkty.

MAT

MAT (Moving Annual Total) je součet za posledních 12 měsíců.

MDS

Media Data System (MDS) je analytický nástroj a rozsáhlá mediální databáze obsahující informace o veškerých médiích ČR od roku 1994.

Media Buyer

Pracovník mediální agentury, který nakupuje reklamní prostor nebo čas v médiích.

Media mix

Rozdělení komunikační kampaně do různých mediatypů. Součástí mediamixu bývají televizní reklamy, rádiové reklamy, tiskové a internetové reklamy, outdoorová reklama atp

Media Planner

Pracovník mediální agentury, který plánuje rozložení reklamního rozpočtu do médií. Optimalizuje kampaň z hlediska ceny a zásahu cílové skupiny.

Media projekt

Media projekt je oficiální výzkum čtenosti tiskových titulů (do roku 2006 i poslechovosti rozhlasových stanic). Ročně je dotazováno 25 000 respondentů metodou CAPI (dotazování face-to-face s využitím notebooku). Čtvrtletní perioda aktualizace dat. Je tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy. Výzkum Media projekt v současnosti zajišťují agentury Median a STEM/MARK.

Mediální agentura

Mediální agentury se specializující na optimalizaci mediálních kampaní. Mediální agentura je prostředníkem mezi zadavateli reklamy a médii, které nabízejí reklamní prostor. Optimalizace zahrnuje náklady na výzkum, plánování a nákup mediálního (inzertního) prostoru. Mediální agentury pracují s nejsofistikovanějšími analytickými a monitoringovými software. Pro své klienty vyjednávají množstevní slevy.

Mediální inflace

Údaj popisující meziroční zdražení cen médií. Obvykle se uvádí za celý mediální trh dohromady nebo i zvlášť za různé media typy (TV, rozhlas, kinoreklama atd.). Počítá se jako změna ceny oslovení.
Hodnoty mediální inflace odhadují mediální agentury. Například odhad mediální inflace společnosti PHD za celý mediální trh ČR pro rok 2007 byl 13,2 %.
Mediální inflaci za konkrétní rok je možné spočítat až poté, co dotyčný rok skončí – ceny médií se neustále průběžně mění.

Mediální zákony

Právní předpisy, regulující činnost médií. Mohou se k činnosti médií vztahovat přímo (mediální zákony, týkající se hlavně médií), nebo nepřímo, ale i tak činnost médií ovlivňují (např. trestní řád, který se primárně médií netýká, ale jejich činnost ovlivňuje, protože média na jeho základě nesmějí uvádět údaje z trestních řízení).

Mediaplan

Označuje plán reklamního nasazení kampaně.Časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama, spolu s podrobným rozpisem jednotlivých médií a formátů, uvedením ukazatelů očekávaného reklamního zásahu, ceníkových cen, agenturních provizí, slev od médií a od agentury atd.

Mediazastupitelství

Mediazastupitelství jsou společnosti, jejichž podnikání spočívá v nákupu a prodeji reklamního prostoru konkrétních médií (konkrétních televizních stanic, serverů, kin, rádií apod.). Mediální zastupitelé tak zastupují provozovatele médií při prodeji reklamního prostoru zadavatelům reklamy nebo mediálním agenturám.

Médium

Médium – z latinského prostředek, to, co zprostředkovává. V komunikaci jakýkoli kanál umožňující přenos sdělení, spojující minimálně dvě strany. Z mediálního hlediska se médii rozumí ty kanály, které přenášejí informace. V tradičním pojetí je to zejména televize, rozhlas, internet, tisk a outdoor (tzv. ATL média). K přenosu sdělení ale mohou sloužit i méně „masové“ kanály (tzv. BTL média).

Megaboard

Formát venkovního nosiče – větší než billboard a bigboard. Megaboard má běžně velké rozměry, např. 30 x 10 m, 24 x 9 m, ale mohou být i větší. Hodí se na střednědobé a dlouhodobé kampaně.

Merchandising

Merchandising je komplexní péče o zboží a POP prostředky v místě prodeje, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů a zvýšení atraktivity prodejního místa.
Zahrnuje např.: umístění zboží v regálech, péče o místo prodeje, další podpora prodeje.

Message

Zpráva, sdělení, poselství, které má být sděleno cílové skupině.

Microsite

WWW stránka zpravidla věnovaná jednomu produktu. Na této stránce se octnou uživatelé, kteří klikli na některý reklamní prvek (banner apod.) použitý v reklamní kampani.
Obvykle je oproti běžným webovým prezentacím menší co do rozsahu, bývá jednoúčelově zaměřena a často vytvořena pro potřeby jediné kampaně nebo sezóny.

Millennials

Generace, která dospívá po roce 2000. Bývá také označována za generaci Y či internetovou generaci (iGen).

Minusky

Neboli minuskule jsou znaky malé abecedy.

Míra prokliku

Míra prokliku (CTR / Click Rate) – pojem z internetového marketingu. Udává poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu.

MLM

Multi Level Marketing (MLM) neboli víceúrovňový marketing, někdy též také síťový marketing (network marketing), je marketingová strategie, jež spočívá ve spojení přímého prodeje a franšízingu, kdy prodej výrobků koncovým zákazníkům zajišťují smluvní distributoři, kteří se snaží přilákat pod sebe další prodejce. Vzniká tak síť nezávislých distributorů s různě budovanými motivačními systémy odměňováním práce.
U MLM je zisk založen jednak na obratu tvořeném prodejem zboží koncovému zákazníku, jednak distributorovi plyne z provizí dalších prodejců, které do systému přivedl. Úkolem distributora není tedy jen vytvoření zákaznické sítě, ale snaží se sestavit si i vlastní obchodní síť (odtud síťový marketing). Princip spočívá v tom, že distributor kupuje výrobky za cenu o 20 až 30 % nižší, než za jakou je prodává zákazníkům. Rozdíl tvoří jeho zisk. Provize a bonus jsou závislé na počtu získaných nových prodejců a objemu prodaného zboží. Čím více prodejců se tedy distributorovi podaří pro firmu získat, tím více provizí z jejich prodejů dostane.
MLM je na rozdíl od pyramidové hry či letadla považováno za legální prostředek marketingu.

MML-TGI

Market & Media & Lifestyle – TGI (Target Group Index). MML-TGI je výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace. Svým rozsahem a významem se jedná o jeden ze základních stavebních kamenů všech komunikačních kampaní. Jedná se o kontinuální výzkum na 15 000 respondentech ročně, sběr dat probíhá kombinací metod face-to-face a samovyplňování dotazníku respondentem. Data jsou k dispozici každého čtvrt roku za předchozí (tzv. klouzavé) pololetí. Sleduje přes 300 hlavních kategorií spotřebitelských výrobků i služeb a 3 000 jednotlivých značek, věnuje se nákupu a spotřebě, má rozsáhlou část věnovanou médiím, způsobu života, názorům, hodnotovému žebříčku, psychologii atd.
MML-TGI je vysoce akceptovaným zdrojem údajů v oblasti cíleného marketingu, reklamy a plánování médií.
Výzkum je pod názvem Target Group Index licencován původním tvůrcem výzkumu, společností BMRB z Velké Británie, české výzkumné agentuře Median. Tato licence je udělena i do mnoha dalších států světa. Část otázek je tedy možno mezinárodně porovnávat. TGI Core představuje mezinárodně srovnatelnou součást MML.

MMO

Media Market Overview (MMO) – přehled základních údajů o konkrétních mediatypech a jejich trhu.

MMS

1. Multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service). Multimediální paralela k SMS. Pomocí MMS je možné posílat kromě textu i obrázky, audio a videoklipy, podobně jako e-mailem. MMS zprávy jsou přenášeny jako datový tok prostřednictvím datové technologie GPRS v GSM a pokročilejších, jakým jsou např. CDMA u UMTS nebo EDGE.
2. Mediální zastupitelství pro rozhlasová média Media Marketing Services, prodává reklamní prostor na českých lokálních a regionálních stanicích.

Moaré

Pravidelné rušivé obrazy, které vzniknou interferencí tiskových bodů jednotlivých výtažků, pokud tyto nejsou natočeny pod specifickými úhly (Y=0°, C=15°, K=45=, M=75°) nebo pokud se k nim například přidá rastr naskenovaný z tiskové předlohy.

Mobile friendly

Mobile friendly je nový termín používaný k označení webových stránek dobře čitelných na mobilních telefonech. Nejedná se o stránky WAPové, ale o klasické webové (WWW). Například stránky MediaGuru.cz jsou výborně čitelné i v mobilních telefonech.

Mobilní marketing

Marketing využívající mobilní zařízení, včetně mobilních telefonům, smartphonů či tabletů (respektive jejich služeb). Zahrnuje využívání SMS, MMS, Bluetooth, her do mobilů, obrázků, tapet atd. S příchodem chytrých telefonů, připojených na internet, se možnosti mobilního marketingu rozšířily, za zmínku stojí především oblast mobilních aplikací a LBS (location based services). Na vzestupu je oblast mobilního bankovnictví, mCommerce, mobilního blogování i chatování. Díky tomu se dá tato oblast marketingu označit za jednu z nejrychleji rostoucích.

Mobisode

Krátké video šířené prostřednictvím mobilních telefonů (3G sítí). Obvykle trvá od tří minut do čtvrt hodiny. Název je složeninou slov mobile + episode.
Jedná se o krátké příběhy, součást seriálu takovýchto epizod. Může se jednat o seriál reklam, upoutávek na seriál, jeho nový díl či o mikropříběhy navazující na seriál vysílaný v TV.

Monitoring

Sledování chování zadavatelů reklamy. Monitorovat lze prodeje, reklamní investice, kreativitu i PR aktivity. Monitoring prodejů poskytují specializované výzkumné agentury. Monitoring reklamních investic i použité kreativity je standardní služba mediálních agentur, monitoring PR poskytují nepříliš překvapivě PR agentury.

Montáž archová

Neboli vyřazování, následuje po sazbě a spočívá v umisťování stran tiskoviny na tiskový arch v závislosti na dalším zpracování.

Multikino (multiplex)

Multikino (někdy též multiplex) je komplex obsahující větší počet promítacích sálů.

Multiscreening

Využívání dvou a více zařízení (obrazovek) současně. Může jít o televizi, mobilní telefon, tablet, notebook či počítač.

Mystery shopping

Jedná se o produkt (výzkumných) agentur, kdy se pracovník agentury vydává za běžného spotřebitele v místě prodeje, na pobočku zadavatele reklamy za účelem zažít chování obsluhujícího personálu, prodejců automobilu, poskytovatelů hypoték apod.
Cílem je objektivizovat Brand Experience a odhalit možné bariéry v nákupu.

N


Nadlinková komunikace (ATL)

Historické označení. Tzv. nadlinková komunikace (ang. above the line alias ATL) je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor).

Náklad

Smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny. Důležitá informace pro stanovení ceny, protože jistá část výrobních nákladů má fixní charakter (např. práce studia nebo příprava tiskové formy) a výsledná cena za tisk 1 ks může být s rostoucím nákladem nižší.

Náklad prodaný

Celkový počet prodaných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Je součtem titulů prodaných ve volném prodeji, pomocí předplatného a pomocí tzv. ostatního prodeje (prodej za zvýhodněnou cenu). Vztahuje se vždy k periodicitě vydání daného titulu (u deníků den, u týdeníků týden, u měsíčníku měsíc atp.). Je jedním z hlavních ukazatelů postavení tištěných médií na trhu, liší se ale od čtenosti.
V ČR zjišťuje prodané náklady (ale i náklady tištěné) ABC ČR. Pokud prodaný náklad není auditován, je třeba brát údaj vydavatele s rezervou.

Náklad tištěný

Celkový počet vytištěných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Počet vytištěných výtisků značí záměr vydavatele oslovit určité cílové skupiny. Například u bulvárních titulů je tištěný náklad vysoký (tzv. vysokonákladové tituly), protože se snaží zasáhnout široké spektrum populace. U specializovanějších titulů bývají tištěné náklady nižší (tzv. nízkonákladové tituly), protože jsou určeny specifickým skupinám čtenářů, např. bankovním manažerům, zájemcům o létání atp.
Tištěné náklady jsou vždy vyšší než náklady prodané. Vydavatel musí tisknout vždy více, než se obvykle prodá, protože si nemůže být nikdy jistý, že o aktuální vydání neprojeví zájem více kupujících než u vydání předcházejícího. Rozdíl tištěného a prodaného nákladu se označuje jako remitenda.
V ČR zjišťuje tištěné a prodané náklady ABC ČR.

Nákupní vozík

Reklamní nosič nejčastěji umístěný na čelní straně nákupního vozíku z vnější i vnitřní strany, který umožňuje zviditelnění produktu po celou dobu nákupníhp procesu.

Nátisk

Nátisk je základním kontrolním a schvalovacím prvkem (převážně barevnosti) v procesu vzniku tiskoviny. V obecném pohledu charakterizuje nátisk podobu finálního vytištěného produktu, v konkrétní situaci ale přesný význam nátisku pro jednotlivé subjekty i způsoby nakládání s ním závisí na řadě dalších okolností. Rozlišujeme digitální a chemický (pro tisk, kdy jsou jako podklad dodány filmy).

Nativní reklama

Jde o online inzertní formát, který připomíná redakční text, ale je vytvořen zadavatelem a není určen pro okamžitý efekt. Zadavatelé tento formát využívají spíše pro univerzální podporu značky.
Na internetovém serveru se nativní reklama objevuje v podobě článků, jejichž obsah má odrážet zaměření serveru. Vzhledem k tomu, že autory článků jsou zadavatelé, nikoliv redakce, musí být text označen jako placený. Provozovatelé serverů tuto formu reklamy nabízejí především proto, aby rozšířili počet svých příjmových kanálů.

Nekalá soutěž v reklamě

Nekalou soutěž v reklamě a marketingu lze rozdělit do následujících kategorií:

Klamavá reklama
Klamavé označení zboží a služeb
Vyvolání nebezpečí záměny
Parazitování na pověsti
Zlehčování
Srovnávací reklama
Ohrožování zdraví a životního prostředí

Net Reach

Procento cílové skupiny zásáhnuté během kampaně alespoň jednou (čistý zásah).

NetMonitor

NetMonitor je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu). Realizátorem projektu je společnost Gemius ve spolupráci se společností Mediaresearch. NetMonitor v sobě spojuje (a propojuje) dva výzkumné projekty, a to měření návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků.

Neuromarketing

Nové interdisciplinární marketingové odvětví pracující s nejnovějšími výzkumy z neuropsychologie, kognitivní psychologie a neurověd.
Využívá lékařskou technologii „magnetické rezonance“ fMRI a dalších technologií scanování mozku. Vědci měří změny aktivit v určitých částech mozku a zjišťují, proč spotřebitel dělá rozhodnutí, která dělá a jaká část mozku mu říká, aby to udělal.
Neuromarketing je pak aplikací těchto poznatků do libovolné oblasti marketingu: packaging, výzkum a vývoj, marketing communications, tvorba komunikačních konceptů atd.
Neuromarketing marketérovi řekne, na co spotřebitel reaguje, zda je to barva obalu, zvuk, který vydává krabice při pohybu, nebo, je to pocit „něčeho“, co jiný spotřebitel nemá.

Neuroplanning

Neuroplanning je metoda optimalizace mediálních (komunikačních) kampaní na základě nejnovějších výzkumů z oblasti neurologie, psychologie a marketingu. Součást neuromarketingu.

Newsletter

Forma komunikace se zákazníky – tištěný nebo elektronický (e-mailový) přehled novinek pravidelně zasílaný klientům.

Non-linear Broadcast

Nelineární vysílání. Znamená opak klasického TV nebo rozhlasové vysílání. V případě nelineárního vysílání si diváci sami vybírají z nabídky, co budou sledovat a kdy to budou sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, video-on-demand, TiVo apod.

Normostrana

Strana textu obsahující např. 1 800 znaků včetně mezer.

Nozzle

Reklama umístěná na pistolích tankovacích stojanů. Výhodou tohoto nosiče je, že se jedná se o jednu z mála forem reklamy na čerpacích stanicích, která na zákazníka působí po celou dobu tankování.

NPD – new product development

Proces vývoje nového produktu určeného pro trh, podobný může být R&D.
Oddělení ve společnosti, které se zabývá vývojem nových výrobků určených pro trh, podobné může být R&D.
Pracovní, zpravidla interní označení nově vyvíjeného produktu, dokud nemá finální název. Viz též Product prename.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář