Slovník K, L

K


Kalibrace

Proces optimalizace a stabilizace vstupního nebo výstupního zařízení (v polygrafické výrobě, monitorů atd.).

Kapitálek

Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj – má jen okrasnou funkci. Lemovka zakončující horní a spodní okraj hřbetu tvořeného sešitými archy knihy.

Kapitálky

Řez písma, ve kterém jsou minusky nahrazeny verzálkami a kresleny na střední výšku písma (ukázka: abcdefghijklmnopgrstuvxyz).

Karton

Tuhý papír s vyšší plošnou hmotností určený k výrobě obalů, obálek publikací. Lze jej také potiskovat a dělí se nejčastěji podle povrchové úpravy na nenatíraný, jednostranně nebo oboustranně natíraný.

Kašírování

Plošné spojování dvou nebo více materiálů pomocí lepidel, kde například u obalů bývá potištěný křídový papír umisťován na lepenku

Katalog webových stránek

Strukturovaný katalog odkazů na webové stránky. Katalog je spravovaný editory jimiž jsou odkazy tříděné do příslušných kategorií. Od nástupu „vyhledávačů“ na ústupu (nicméně stále nezanedbatelný zdroj příjmů např. pro Seznam.cz).

Keyword marketing

Keyword marketing (někdy též Keyword advertising)
Využívá potenciálu tzv. vyhledávačů (Search Enginů) k zobrazování reklam nebo konkrétních stránek klienta na základě uživatelova hledání konkrétních klíčových slov.

Kinoreklama

Reklama se v kinech vyskytuje na plátnech v kinosálech (on-screen) a mimo plátno (off-screen). On-screen reklamu je možné nakupovat buď po jednotlivých sálech, nebo po celých sítích většího počtu sálů. Reklama se prodává na denní i týdenní bázi a cena reklamy se odvíjí za zásah, tedy podle návštěvnosti konkrétního multikina. CPV za oslovení jednoho diváka se už na spodní úrovni může pohybovat kolem cca 2 Kč. Je tedy možné vybírat jak síť sálů po celé republice, tak i cílit reklamu regionálně podle zvolené lokality a příslušného sálu v dané lokalitě.
Kromě klasických spotů promítaných před filmem nabízí prostor kin další možnosti zviditelnění produkt – sampling vstupenek, polepky kabinek, stojany, potisky pop-corn boxů. Je možné také pořádat různé promo akce, např. za využití obrandovaných stánků či video projekce ve foyer, kde lze na zeď nebo plátno promítat spoty či trailery.

Kinotýden

Kinotýden má 7 dní, startuje ve čtvrtek (souvisí s nasazováním nových filmů).

Klamavá reklama

Klamavá reklama vyvolává ve spotřebiteli mylnou představu o nějaké skutečnosti, která zvýhodní některého ze soutěžitelů (výrobců, dodavatelů…). Způsobů, jak toho lze dosáhnout, je nepřeberné množství. Klamavá reklama může být částečně pravdivá (např. auto se spotřebou 3,5 l benzínu /100 km odpovídá testu, avšak chybí údaj, že jí bylo dosaženo při konstantní rychlosti 90 km/h), klamavou reklamou může být i velikost obalu výrobku, která je nepřiměřená množství výrobku, které obal obsahuje. Naopak klamavou reklamou není obvyklé reklamní přehánění (nejlepší, miliony spokojených zákazníků apod.).

Klíčová slova – Keyword

Slova spojená s produktem, značkou nebo webovou stránkou. Klíčová slova se využívají hojně při Search Marketingu.

Klient

Fyzická či právnická osoba, firma, která investuje do propagace vlastní značky nebo produktů. Ten, kdo za reklamu ve finále skutečně zaplatí.

Knihtisk

Nejstarší tisková technika vynalezená roku 1440 Johannesem Gutenbergem. Patří mezi techniky tisku z výšky, kde jsou tiskové prvky vyvýšeny nad netisknoucími místy.

Knižní desky

Obálka publikace při tuhé vazbě, sestávající se z lepenkových přířezů (přední a zadní deska) a hřbetníku.

Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je obor psychologie, který zkoumá vnitřní procesy vnímání, paměti, zpracování informací, emocí a dalších podnětů, řešení problémů.

Komunikační agentura

Novější název pro reklamní agenturu. Komunikační agentura není jen pouhým výrobcem inzerátů, ale tvůrcem komplexní komunikace mezi zadavatelem a jejími potenciálními zákazníky.
Komunikační agentury v České republice se sdružují v Asociaci komunikačních agentur (AKA).

Komunitní server

Komunitní server je obecný termín pro web, na němž se pravidelně schází určitá skupina lidí a vzájemně komunikuje. Obecně se za komunitní servery považují různé chaty, seznamovací servery, zájmové weby, kde se vedou diskuse, nebo se může jednat o oborovou sekci zpravodajského portálu, kde v diskusích diskutují lidé, kteří se již „virtuálně“ znají.

Kontextová reklama

Kontextová reklama (většinou) označuje textové inzeráty, které se zobrazují na základě obsahu stránky (na základě toho, jaká klíčová slova daná stránka obsahuje). Například bude-li na iDnes.cz článek o bankovnictví, pod článkem se zobrazí reklamy na různé bankovní služby.

Konverze – konverzní poměr

Konverze a konverzní poměr jsou důležité pojmy z oblasti výkonnostního marketingu. Jednoduše by se dalo říct, že se jedná o ukazatele efektivity reklamní kampaně.
Konverze je akce, kterou chceme, aby uživatel internetu na našem webu udělal. V případě, že vlastníte např. e-shop, se za konverzi dá určit „Objednávka zboží.“ V jiných případech si můžete za konverzi stanovit např. vyplnění on-line dotazníku nebo zaregistrování se do (nějakého) klubu.
Konverzní poměr je poměrem již zmíněných konverzí ku počtu kliků (myšleno kliků na reklamy, které přivedly potenciální zákazníky právě na Váš web).
Konverze se měří nasazením měřících kódů.

Korektura

Vyznačování oprav v tiskovině a jejich následné zanesení do tiskových dat.

KPI – Key Performance Indicator

Klíčový ukazatel výkonu. Každá organizace zpravidla používá jiný ukazatel pro posouzení svých vlastních úspěchů. Banka může používat jako KPI například počet nově uzavřených hypotečních smluv, zatímco u rychloobrátkového zboží to budou prodeje vyjádřené v kusech nebo ve finančním objemu. Podle vývoje KPIs mohou být hodnoceni manažeři, jednotlivá oddělení nebo dodavatelské firmy.

Krizová komunikace

Krizová komunikace je (externí i interní) komunikace firmy v situaci, kdy je její stabilita či pověst ohrožena negativní publicitou.

Kroužková vazba

Mechanická vazba, v níž jsou listy opatřeny otvory a navléknuty do kroužkového mechanismu.

Kupláž

Kupláž znamená inzerci ve více titulech jednoho vydavatelství najednou – v podobě inzertního produktu. Kupláž znamená lepší cenu, podmínkou je přitom, aby inzerce vyšla ve stejný okamžik.

Kurzíva

Doprava nakloněná verze tiskového písma.

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se používá k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu. Výzkumník přejímá perspektivu zkoumaných subjektů. Účastní se spíše menší počet respondentů. Např.: focus groups, ne(zúčastněné) pozorování, workshopy či biografický výzkum. Pomáhá vytvářet hypotézy.

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum používající statistické metody k popisu společenských jevů. Redukuje realitu na měřitelné znaky, které jsou dále zpracovány a interpretovány. Zahrnuje velký počet respondentů (oproti kvalitativnímu výzkumu). Pomáhá testovat hypotézy. Odpovídá zejména na otázku: Kolik?

L


LAE

Výzkum LAE (Leseranalyse Eintscheidungsträger) – Analýza životního stylu osob s rozhodovací pravomocí (decision makers) – je výzkumem zabývajícím se zkoumáním životního stylu a mediálního chování osob s rozhodovacími pravomocemi. Jde o mezinárodní výzkum, který je každé dva roky realizován také v ČR, a to výzkumnou agenturou GfK Czech. Dotazovaní respondenti se rekrutují z řad vysokých managerů, podnikatelů společností s určitým obratem a vyšších ministerských úředníků.

Lakování

Patří mezi zušlechťovací práce a finální tiskovinu chrání před vnějšími vlivy a tím prodlužuje její životnost nebo také zvyšuje její vizuální kvalitu. Lak je nanesen na celé ploše nebo jen na vybraných místech, pak se jedná o lakování parciální. V případě použití většího množství barev v tiskové ploše může být tiskový lak i nezbytný.

Laminace – Laminování

Laminování je pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Můžeme tím však také docílit změny vzhledu tiskoviny použitím lesklého, matného nebo strukturovaného lamina

Launch

Launch neboli uvedení výrobku na trh. Jedná se o komplexní marketingovou aktivitu, jejímž cílem je prodat novou značku cílové skupině. Nejprve je tedy zapotřebí značku cílové skupině představit (tj. vybudovat povědomí o značce = awareness), vysvětlit její hodnoty, atributy, emocionální i funkční benefity, RTB a přivést cílovou skupinu k vyzkoušení (First try nového produktu). Uvedení často doprovází tzv. launchovací kampaň.

Layout

Rozvržení prvků (reklamy) na stránce. Grafický náčrt tiskového reklamního prostředku: letáku, inzerátu, ale také časopisu nebo deníku. V takovém případě se layoutem rozumí poskládání jednotlivých grafických a textových prvků na tiskové straně.

LBS – Location Based Services

LBS – Location Based Services (též geotagging) – jsou služby stojící na určení polohy uživatele (většinou přes GPS, ale i dle mobilního signálu či Wi-Fi). V dnešní době se jedná především o služby spojené s chytrými telefony (smartphones). Mezi služby, které lze označit za vlajkové lodě této disciplíny, je např. Foursquare či Google Latitude.
Do LBS se obrací pozornost marketérů především z důvodu možnosti precizního geografického zacílení reklam a uživatelského hodnocení.

Lcm – lines per cm

V rastru je výsledný obraz složen z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).
Vzdálenost těchto čar je stálá, konstantní a nazývá se frekvence rastru. Udává se v počtu čar na jeden palec (2,54 cm), tedy lines per inch nebo také v počtu čar na jeden cm, tedy lines per cm.
Převod rastrů:

lpi = lcm
75 = 30
100 = 40
150 = 60
175 = 70
200 = 80

Lead

Lead je druh konverze – většinou se jedná o získání kontaktu na klienta.

Leader board

Formát internetové reklamy. Horizontální reklamní proužek. Jeho různé modifikace jsou např. 745×100, 775×100, 750×200 nebo 900×200 pixelů.

Leaflet

Reklamní leták – mohou být rozdávány, roznášeny do poštovních schránek, mohou být umístěny na stojanu k volnému rozebrání nebo vloženy do tiskového titulu.

Lepenka

Papír o hmotnosti obvykle nad 250 g/m2. Vyrábí se spojením a slisováním za mokra několika prvotních vrstev vláken (skládačková, knihařská nebo vlnitá).

Letáky na vlasci

Reklamní letáky zavěšené na vlasci přímo na regálu. Typicky obsahují doplňující informace o produktu, detaily k soutěži, v případě potravin často recepty.

Ligatury

Neboli slitky jsou dvojice určitých znaků, které vedle sebe tvoří jeden nedělitelný znak, např. fi nebo ft.

Line-up

Program televizních nebo rádiových stanic.

Linear Broadcast

Lineární vysílání – znamená klasické TV nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami, upoutávkami apod.).
Opakem je Non-linear Broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si vybíráte, co budete sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, video-on-demand, TiVo apod.

Logo

Symbol firmy, instituce nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci.

Lom

Místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový, paralelní, okénkový a jiné.

Long tail

Pojem ze Search Marketingu. Ve vyhledávači se (zjednodušeně řečeno) vyhledávají dva typy slov (frází). Ty hodně hledaná (např. hotely, realitní kancelář, letenky) a všechny ostatní, které se hledají méně nebo skoro vůbec. Těchto méně hledaných slov a frází však jsou statisíce a ve výsledku generují stejný (někdy i větší) příliv uživatelů.

Lookalike modelování

Lookalike modelování umožňuje zadavatelům reklamy najít a oslovit ty uživatele, kteří svým profilem odpovídají jejich stávajícím zákazníkům. Využívá se především v rámci nákupu online reklamy pomocí aukčních systémů, tzv. Programmatic buying. Lookalike modelování je možné využít i pro podporu dalších obchodních cílů: nábor fanoušků na Facebooku, získání registrací na webu nebo podporu povědomí o nabízeném produktu či službě.

Loss leader

Loss leader je oblíbený produkt (zpravidla v supermarketu), který je dočasně zlevněn tak, aby přilákal zákazníky, a tím podpořil prodeje i jiných produktů.
Najdete ho v každém letáku, který vám váš oblíbený super/hypermarket občas dává do schránky. Jednak tedy Loss leader přiláká zákazníky do konkrétního obchodu a za druhé do konkrétní sekce (rum v Tesco za 60 Kč vás přivede do obchodu do sekce alkoholických nápojů, i když rum nepijete, ale občas ho dáváte do bábovky a v zimě do grogu).

Lpi – lines per inch

V rastru je výsledný obraz složen z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).
Vzdálenost těchto čar je stálá, konstantní a nazývá se frekvence rastru. Udává se v počtu čar na jeden palec (2,54 cm), tedy lines per inch nebo také v počtu čar na jeden cm, tedy lines per cm.
Převod rastrů:

lpi = lcm
75 = 30
100 = 40
150 = 60
175 = 70
200 = 80

LWC

Light Weight Coated paper – lehce natíraný papír o plošné hmotnosti od 51 do 70 g/m2. Používají se pro tisk barevných letáků a katalogů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář