Souhlas s podmínkami používání webových stránek

Používání webových stránek Litera Design je předmětem následujících podmínek a příslušných právních předpisů.

Prosíme, abyste se pečlivě seznámili s Podmínkami před přístupem na tyto webové stránky a před jejich používáním.

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky pro použití pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

 

Používání webových stránek

Informace umístěné na těchto webových stránkách, včetně jakéhokoliv textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií, jakož i internetových stránek jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu (Informace) jsou předmětem autorských práv Litera Design.

Informace můžete užívat jen pro osobní nekomerční účely.

Je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu provozovatele Litera Design.

Litera Design nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím Informací nedojde k porušení práv třetích stran.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

 

Odpovědnost a právní příslušnost

Webové stránky Litera Design jsou určeny pouze pro informační účely.

Litera Design vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby zajistila odpovídající, úplné a aktuální informace, ale neručí za přesnost, adekvátnost, úplnost a platnost veškerých informací a materiálů obsažených na webových stránkách Litera Design a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoliv nedostatky nebo chyby v těchto informacích a materiálech.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Litera Design neodpovídá za žádné škody, ztrát či nákladů vzniklých v souvislosti s webovými stránkami Litera Design nebo jakýchkoli webových stránek třetích osob odkazujících na webové stránky Litera Design.
Dále provozovatel neodpovídá za žádné vzniklé škody v důsledku nemožnosti používat webové stránky Litera Design s jakýmkoli výpadkem provozu či počítačového viru.

Litera Design a její dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, chybným užíváním nebo na základě výsledků užívání tohoto webového serveru, či serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na uvedených webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda Litera Design byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna.

 

Komunikace třetích osob na webových stránkách

Ačkoliv Litera Design může monitorovat nebo prohlížet diskuze, chaty, poštu či jiné přenosy zpráv na těchto webových stránkách, nemá povinnost tak činit a nemá odpovědnost za obsah této komunikace ze strany třetích osob, včetně jakýchkoli chyb, hanobení, urážek, pomluv, lží, obscénností, pornografie, neuctivých prohlášení nebo nepřesností zahrnutých v takové komunikaci.

Je zakázáno posílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, urážející, obscénní, skandalizující, pobuřující, pornografické anebo neuctivé materiály či materiály obsahující pomluvy anebo jakýkoliv materiál, který může představovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušení občanskoprávních předpisů nebo jiné porušení právních předpisů.

Litera Design bude plně spolupracovat s příslušnými orgány a soudy, které požádají o informaci o identitě osoby, která takovou komunikaci na webové stránky umístila.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Na stránkách Litera Design jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel Litera Design kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Litera Design se zříká jakékoliv odpovědnosti za veškeré informace, materiály, výrobky nebo služby zveřejněné nebo nabízené na jakýchkoli webových stránkách třetích stran, které odkazují na webové stránky Litera Design.
Riziko používání jakýchkoli takových webových stránek třetích stran je výhradně rizikem uživatele.

 

Úpravy Podmínek

Provozovatel Litera Design si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách.