Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

Právní úprava zpracování

 1. za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor;
 2. zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení);
 3. správcem se rozumí osoba určující účel a prostředky zpracování: Litera Design – Josef Procházka, IČO 71092552, se sídlem Ve Stromkách 378, Vestec, 252 50 (dále jen „správce“);
 4. subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány.

 

Jaké osobní údaje osob shromažďujeme a zpracováváme

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby.
Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt.
Jiné údaje – zpravidla v pracovněprávních vztazích.
Údaje umožňující nepřímou identifikaci osob – např. IP adresa.

 

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány

Přímo od fyzických osob, tzn. z podnětů internetového formuláře na internetových stránkách Litera Design, emailem, telefonem, správních a daňových řízení apod.
Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.
Od dalších správců osobních údajů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (správní řád, zákon odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, občanský soudní řád apod.).

 

K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

Zákonné zpracování, bez souhlasu osob – nařízení GDPR. Jedná se o zákonné zpracování stanovené právními předpisy Unie nebo ČR a je nezbytné

 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • pro splnění právní povinnosti;
 • pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci;
 • pro účely oprávněných zájmů;
 • pro ochranu životně důležitých zájmů osob nebo jiné fyzické osoby.

Zákonné zpracování se souhlasem osoby – nařízení GDPR:

 • pro získávání zpětné vazby ohledně produktů a služeb správce;
 • pro výzkum trhu a monitoring chování klientů na webových stránkách Litera Design v souvislosti s nabízenými službami;
 • pro šíření informací, nabízení produktů a služeb Litera Design, a to různými prostředky (poštou, elektronickými prostředky včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení, telefonickým hovorem a prostřednictvím webových stránek).

 

Souhlas je zákonným titulem pro zpracování osobních údajů pouze tehdy, nelze-li ustanovit jinou zákonnost zpracování osobních údajů.
Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

 

Jací jsou případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Litera Design poskytuje osobní údaje příjemcům na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným ústředním orgánům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, veřejnosti v případech, kdy jsou informace povinně zveřejňovány prostřednictvím úřední desky, účastníkům správních řízení, žadatelům, příp. dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování.
Litera Design osobní údaje nepředává třetím stranám.

 

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění úkolů, k uplatnění práv subjektů údajů nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie a ČR. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledněny veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektů údajů, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.
Doba uložení osobních údajů vyplývá ze spisového řádu a spisového a skartačního plánu, který je pravidelně revidován a aktualizován.

 

Jakým způsobem zajišťuje Litera Design ochranu osobních údajů

Litera Design zpracovává osobní údaje v písemné (tzn. v listinné/analogové nebo elektronické/digitální) podobě nebo v podobě automatizovaného zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou pod elektronickou kontrolou a Litera Design aplikuje bezpečnostní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Zaměstnanci a jiné osoby, které s osobními údaji osob přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti zákoníku práce a zákona o úřednících samosprávných celků.