Slovník I, J

I


I-Layer

Formát internetové reklamy. Banner, který je složen ze dvou vrstev:
1. Menšího, základního banneru, který je umístěn na stránce fixně.
2. Většího banneru nebo vrstvy animace, která se rozbaluje buď automaticky, nebo po najetí myší (mouseover).
Tento formát má omezení:
Automaticky po načtení stránky se jednomu uživateli otevře určitý limitovaný počet za den nebo týden.
Poté jenom po najetí myší na základní banner.
Animace mimo základní banner je omezena zpravidla 5 sekundami a musí obsahovat křížek na zavření.

ICC profil

Často také „barevný profil“ charakterizuje barevný gamut a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. Tyto informace mohou být využity pro přesnou reprodukci či zobrazení barev na daném zařízení, ať je to tiskárna, monitor, skener, či jiné zařízení.

Implementační plán

Dokument, kde jsou rozplánovány detaily o kampani v určitém media typu do nejmenších podrobností. Nacházejí se v něm implementační parametry a navazuje na strategický plán.

Imprese

Imprese je zobrazení reklamy na internetu.

Imprimatur

Jedná se o písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou „k tisku“ nebo „impr“, datem + podpisem.

In-store

Reklama v místě prodeje. Nejčastěji se jedná o netradiční reklamní plochy ve velkých obchodních centrech. Jako příklad lze uvést reklamy na nákupních vozících, podlahovou reklamu, reklamu na vstupních turniketech, na bezpečnostních rámech, reklamu na regálech, různé stojany, závěsné panely, wobblery, stoppery a třeba i nálepky na pásu u pokladny.

Inbound marketing

Je soubor aktivit, jejichž cílem je oslovit zákazníka atraktivním a přínosným obsahem, tedy nikoliv přímou nabídkou produktu či služby. Pod inbound marketing je možné zahrnout: SEO, sociální sítě, PR články, newslettery, recenze, diskuze, blog apod. Výsledkem úspěšného inbound marketingu je transformace běžného zákazníka v zákazníka spokojeného.

Index zapomínání

Index zapomínání popisuje, jak rychle cílová skupina zapomíná na (TV) reklamu, kterou viděla.

Indoor

Pojem označující reklamní nosiče, které jsou umísťovány uvnitř budov (v obchodních centrech, dopravních prostředcích, nádražích a v jiných veřejných prostorách). Jde jak o formáty, které se používají ve venkovní reklamě (CLV, plakáty), tak o formáty speciální (např. podlahová grafika, reklama na nákupních vozících, reklama na regálech, reklamní obrazovky v čekárnách u lékařů). Přestože význam slova je opačný, indoor bývá přesto často řazen do forem outdoorové reklamy.

Infiltration marketing

Infiltration marketing je marketingová taktika spočívající v infiltraci do určitých komunit. Za infiltrační marketing můžeme považovat vydávání se „marketingových pracovníků“ v diskusních fórech za běžné uživatele a propagování (i nepřímo) nějakého produktu.

Infografika

Grafické vizuální znázornění informace nebo dat. Smyslem infografiky je srozumitelně odprezentovat myšlenku či viditelnou formou představit trend v datech.

Infotainment

Infotainment, složenina dvou anglických slov: information + entertainment. Jedná se o spojení a propojení informací a zábavy. Většinou má za cíl vybudit emoce: úžas, překvapení, zhrození se, potěšení, nadšení, rozněžnění se (například nad zvířátky). Infotainment je využíván zejména bulvárními médii, často jej využívá i PR k efektivnějšímu zásahu cílové skupiny.
Nástup infotainmentu v televizním zpravodajství je v českých televizích spjat se zahájením komerčního vysílání, konkrétně TV Nova (viz zpráva o zvířátku na závěr). Původ infotainmentu sahá na konec 20. století do USA a do doby rozvoje kabelového TV vysílání.

Iniciála

Obvykle první znak odstavce zvýraznění pomocí většího stupně písma. Např. celý text má velikost 12 bodů ale první písmeno odstavce má velikost 26 bodů.

Inkoust

Inkoust je tekutá, původně jen psací, látka obsahující pigment (nerozpustný ve vodě), nebo barvivo (rozpustné ve vodě).

Instore radio

Komunikace v podobě audiospotu, který je vysílaný v prodejně. Nejčastěji se využívá pro speciální cenové nabídky, spotřebitelské soutěže či upozornění na nové produkty.

Integrovaná komunikace

Vše, co společnost, výrobce, majitel značky dělá. Veškeré jeho aktivity by měly být v souladu a dávat potenciálním zákazníkům jednoznačné poselství. Integrovaná komunikace zahrnuje opravdu vše: masmediální reklamu, nabídkové letáky, katalogy, direct mail, PR, komunikaci v místě prodeje, ochutnávky, i to, jak působí cena produktu, jeho balení, to, co si o něm lidé říkají, způsob, jakým se chová společnost ke svým zaměstnancům, chování mateřské společnosti, etický kodex, ekologické aspekty, celebrity, se kterými se společnost spojuje atd. To vše by mělo být vzájemně propojené.

Internet věcí – IoT

Internet věcí neboli Internet of Things (IoT) je koncept sítě, která propojuje různá zařízení s vestavěným internetem. Cílem propojení je vyhodnocení dat z těchto zařízení a automatizace jednoduchých úkolů.

Internetový marketing

Internetový marketing je komplex strategií propagující jakýkoliv produkt (firmu) na internetu. Spadá do něj již doménová politika, webová prezentace firmy (produktu), distribuce produktu, propagace produktu (informativní, imageová) atd. Více viz Úvod do internetového trhu.

Interstitial

Formát internetové reklamy zobrazující se přes celé okno prohlížeče, který se objeví zpravidla na 5 sekund před načtením požadované stránky. Kreativně zpracován může být ve statické nebo dynamické podobě.

Inzertní výkon

Objem inzerce umístěné v médiu, v konkrétním tiskovém titulu.
Znamená příjem, který tiskový titul generuje svým vlastníkům, velikostí inzertního výkonu se poměřuje úspěšnost jednotlivých projektů (tiskových titulů). Když je příjem z inzerce nižší než náklady na provoz titulu, vlastník titul dotuje, ukončí nebo prodá. Inzertní výkony jsou monitorovány pomocí monitoringu, ze kterých lze získat přehled o hrubých inzertních výkonech.

IP adresa

Číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v síti (internetu). V současnosti má formát např. 234.158.125.32, jedná se tedy o čtveřici čísel v rozsahu 0-255 a každý počítač připojený do internetu takové číslo má. Nicméně počítače ve firemní síti mohou být ze strany internetu z bezpečnostních a dalších důvodů „schované“ za jedinou IP adresou společného přístupového rozhraní (serveru, firewallu). Proto se např. počty uživatelů www serverů určují podle cookies.

Iprimatur

Písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou „k tisku“ nebo „OK“ nebo „impr“, s datem + podpisem.

ISBN

(International Standard Book Number) Mezinárodní standardní číslo knihy, které se přiděluje knihám a dalším publikacím za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů. Jedná se o desetimístné číslo tvořené arabskými číslicemi od 0 do 9; posledním (kontrolním) znakem může být též římská číslice X.
Číslo se skládá ze čtyř oddělených částí, které jsou odděleny pomlčkou nebo mezerou: identifikátoru skupiny, identifikátoru nakladatele, identifikátoru titulu a kontrolní číslice. Kontrolní číslice se vypočítává na základě předchozích 9 číslic použitím váhového koeficientu.
Systém ISBN je řízen Mezinárodní agenturou ISBN, které podléhají národní agentury ISBN. Ty přidělují novým publikacím ISBN z přidělených bloků čísel a provádějí evidenci těchto publikací (základ pro mezinárodní evidenci).

ISBN agentura

Instituce pověřená řízením systému ISBN (mezinárodní standardní číslování knih). Na mezinárodní úrovni je touto institucí Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně, která mj. provádí dohled nad správným používáním systému ISBN, zajišťuje konzultace národním agenturám a přiděluje a registruje identifikátory ISBN.
Na národní úrovni působí národní agentury, jejichž úkolem je přidělovat ISBN novým publikacím z přidělených bloků čísel a evidovat tyto publikace a přidělená ISBN. Národní agentura ISBN v České republice působí při Národní knihovně ČR.

ISO

Certifikace, záruka kvality.

Italika

Doprava nakloněná verze tiskového písma.

J


JDF

Job Definition Format – formát sloužící k uchovávání dat v průběhu celé polygrafické výroby a k předávání informací mezi zařízeními bez ohledu na výrobce, vytvořený firmami Adobe, Heidelberg, Agfa a MAN Roland.

Jednobarevný tisk

Tisk jednou barvou (např. přímou nebo i jen černou), většinou na jednobarevném tiskovém stroji, a to na maloformátovém tiskovém stroji pro akcidenční tisk nebo na velkých novinových rotačkách.

Jingle

Reklamní znělka v rádiu a TV. Něco, co upoutává pozornost, zvoní, rachtá, kliká, zpravidla akord nebo rytmický zvuk (může být i součást spotu).

JPG

Joint Photographic Experts Group – datový formát sloužící k definování rastrových objektů (obrázků).

Junior page

Junior Page (formát tiskové reklamy) – pokrývá zhruba 2/3 strany (časopisu, novin).

1 Comment

Napište komentář