Slovník T, U, V

T


Tag on

Přílepek ke spotu – obvykle se na konec televizního spotu přidává pět až deset sekund, které komunikují nebo opakují, a tak i zvýrazňují akční nabídku, promo akci, novou příchuť, větší balení nebo třeba partnerství s charitativním projektem.
Účelem je obvykle spojit tematickou komunikaci značky s taktickou komunikací (někdy přímo hard sell).

TAI

TAI (Target Affinity Index( je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu, kampaň. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle dospělí 15+ nebo dospělí 12+). Počítá se jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci. Tedy TRPs/GRPs v daném médiu.
Čím vyšší afinita, tím je médium vhodnější pro oslovení konkrétní cílové skupiny. Obvykle afinita vyšší než jedna znamená, že médium je vhodné pro použití v kampani (cílová skupina ho sleduje relativně více než populace).

Take out

Obsah, pointa reklamního spotu. Informace, kterou si má cílová skupina vzít.

Target Group

Cílová skupina (angl.: Target Group, Target Audience) je definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout.
Mimo demografické proměnné je vhodné popis CS doplnit i o lifestylové, spotřební nebo psychologické popisy, které umožňují cílovou skupinu lépe pochopit a účinněji oslovit.

Tazatel

Osoba provádějící dotazování ve výzkumu.

TBC

To Be Confirmed – (předmět schůzky, agentura nebo třeba místo jednání) bude teprve potvrzeno.

TBD

To Be Decided – (předmět schůzky, agentura nebo třeba místo jednání) teprve bude určeno, rozhodnutí bude učiněno.

Teaser

Forma reklamního sdělení, která má upoutat pozornost a hlavně vyvolat zvědavost. Obvykle po určitém období následuje inzerát či spot, který sdělení „teaseru“ vysvětluje a doplňuje.
Velmi známým teaserem byly červené ruce, které později Vodafone vysvětlil kampaní „Máte to ve svých rukou“.

Telemarketing

Telemarketing je marketing uskutečňovaný přes telefon, je součástí direct marketingu.

Teleshopping

Teleshopping je speciální forma prodeje produktů v televizním vysílání.

Tendr

Výběrové řízení vypsané zadavatelem na poskytovatele reklamních/mediálních služeb.

Timing

Timing znamená načasování, resp. časové rozložení (např. kampaně). Může znamenat i volbu správného okamžiku.

Točení rastrů

Čáry rastru (lines) základních barev tiskových bodů, kterými je inzerát tvořen, jsou vůči sobě pootočeny, mluvíme o úhlech točení rastru.
Standardní točení pro ofset (CMYK):

Cyan (azurová) 15
Magenta (purpurová) 75
Yellow (žlutá) 0
Black (černá) 45
Rastry po krocích 90 stupňů jsou totožné, tzn. např. C15=C105=C195

Toner

Toner je černý nebo barevný prášek, který se používá v laserových tiskárnách a kopírkách k tisku na papír. Ve starších strojích, byl toner nalit uživatelem z láhve do nádrže ve stroji. Moderní stroje používají kazety s práškem.

Top of Mind

Top of Mind je subjektivní dominantní pozice značky. Označuje první (značku) z dané kategorie produktů, která se dotazovanému člověku (zákazníkovi) vybaví. Používá se i v rámci celé populace.

TP – tiskové podklady / technické parametry

Lidově řečeno TéPéčka – technické parametry, tiskové podklady. Dokument obsahující technické specifikace inzerátu (zejména v tiskové a venkovní reklamě), např.: rozměr, barevnost, papír, počet kusů apod.

Trading desk

Agentura / oddělení agentury zajišťující kompletní správu RTB kampaní (alias programmatických kampaní) klientům/zadavatelům. Mezi hlavní náplň trading-desků patří technické procesy, consulting, soustředění know-how, nákup dat, optimalizace a trading.

Traffic

Traffic je pojem z internetového marektingu. Obecně znamená – návštěvnost webu.
Nebo se jedná o zaměstnance reklamní agentury, který je zodpovědný za dodání a pohyb reklamních podkladů (TV vysílacích kazet, tiskových náhledů, MPEG, MP3 atd.)

Troll

Anonymní účastník internetových diskuzí, který je svými často hanlivými nebo irelevantními příspěvky záměrně narušuje, většinou s cílem vyprovokovat reakci.

Trolley shelter

Přístřešky na nákupní vozíky umístěné na parkovištích před prodejnami či nákupními centry. Nabízejí možnost zviditelnění značky či produktu, obvykle formou velkoplošného polepu.

TRP

TRP (Target Rating Point) – kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy). TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině – ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.

TV guide

Tištěný magazín obsahující informace o televizním programu na následující týden či dva týdny.

TV Share

Podíl na televizní sledovanosti. Vztahuje se k určité době a určité cílové skupině. Jedná se o podíl televizního kanálu nebo pořadu na celkovém odsledovaném čase v procentech – součet tedy dává 100 %. Počítá se jen z diváků, kteří televizi v té době sledovali. Zpravidla se udává s přesností na dvě desetinná místa, na konkrétní cílovou skupinu, např. dospělí 15+.
Přehled o vývoji TV podílu jednotlivých stanic najdete na stránkách ATO.

TVC

Television Commercial – televizní reklamní spot (videoreklama, tradiční délka spotu je 20 nebo 30 sekund).

Typografie

Součást grafického návrhu tiskoviny a lze se na ni dívat jako na umění úpravy textu, které zajišťuje čitelnost a vizuální poutavost daného textu. Typografické zásady se vyvíjeli na základě zkušeností po několik staletí, tudíž nejsou samoúčelné a mají určitě svůj význam i v současnosti.

U


UCC – User Created Content

Označující typ webu (internetového serveru), jehož většinu obsahu tvoří jeho vlastní návštěvníci.

UFO – Understanding Fifties and Over

Studie UFO (Understanding Fifties and Over) je výzkumný projekt zaměřený na pochopení (českými marketéry dosti opomíjené) cílové skupiny lidí ve věku 50 let a více. Studie obsahuje komplexní data z oblastí lifestyle, spotřební a mediální chování a dalších.

UGC – User Generated Content

Pojem označující typ webu (internetového serveru), jehož většinu obsahu tvoří jeho vlastní návštěvníci. Jako příklad lze uvést projekt Wikipedia, YouTube, různé blogovací servery atp.
UGC se stále více prosazuje i v komerční komunikaci, kdy jednotlivá reklamní sdělení vytvářejí sami spotřebitelé. Za příklad může být označen přístup značky Doritos, pro kterou točí spoty na Super Bowl vybraní spotřebitelé.

Umbrella Brand

Zastřešující značka, odvíjí se od anglického výrazu Umbrella (deštník). Jedná se o takovou značku, která svým názvem zastřešuje celou rodinu produktů. Typickým představitelem je například Nivea, která zastřešuje značky Nivea Visage, Nivea Sun, Nivea Creme, Nivea Soft, Nivea Baby aj.

Umbrella Effect

Účinek, kterým zastřešující značka (Umbrella Brand) působí na produkty a značky, které zastřešuje. Zastřešující značka může na své „děti“ může přenášet image, hodnoty značky a v neposlední řadě povědomí o značce.

Unie vydavatelů

Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky. Sdružuje většinu vydavatelů celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Dříve vystupovala pod názvem Unie vydavatelů denního tisku (UVDT), ten byl však opuštěn, protože zastupuje zájmy i vydavatelů časopisů.
Poslání a cíle Unie vydavatelů:

a) rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slova
b) hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích
c) podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci na trhu
d) podpora ochrany autorských práv
e) aktivní působení v oblasti měření čtenosti (MEDIA PROJEKTu) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR)
f) pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže.
Více informací naleznete na stránkách Unie vydavatelů ČR.

Unikátní návštěvník – Unique User

Návštěvník, který navštíví webobou stránku v určitém časovém období (měsíc). Při opakované návštěvě stejným návštěvníkem se jeho návštěva již nezapočítává. Počet unikátních návštěvníků za měsíc nám tedy udává, kolik reálných lidí na web alespoň jednou (za ono období) přišlo.

Upmarket

Segment populace, který má vyšší příjmy, vyšší intelektuální zdroje a je ochoten připlatit za kvalitu, image nebo luxus.
Nebo, segment trhu, ktrý se specializuje na vyšší přidanou hodnotu, lepší image, luxus a kvalitu.

URL

Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Znamější pod názvem „odkaz“ (začíná parametrem www. nebo http://).

User friendly

User friendly – uživatelsky přátelský (přívětivý). Označení pro systém vhodně přizpůsobený intuitivnímu chápání uživatele (klienta). Za user friendly je možno označit internetové stránky, které jsou přehledné a kde uživatel lehce nalezne vše, co hledá. Za user friendly se dá označit i jakýkoliv program, systém, přístroj, mobilní telefon atd. Pojem je převážně používán v internetovém marketingu.

USP

USP – Unique Selling Proposition znamená „to, co má naše značka a ostatní ne“, jedná se o unikátní vlastnost produktu či značky, která výrobek odlišuje od konkurenčních, a je zároveň relevantní pro cílovou skupinu.
Kvůli rychlosti konkurence na současných (zejména asijských) trzích je velmi obtížné, ba dokonce nemožné před konkurencí udržet (zejména technologický) náskok spočívající v jedné jediné vlastnosti.

UV – unique visitor

Unikátní návštěvník na webových stránkách. Unikátní uživatel bývá ekvivalentem pro cookie, kterou je identifikován prohlížeč. Jeden člověk (reálný uživatel) může používat více počítačů/prohlížečů, své cookies mazat a může tedy být identifikován jako více unikátních uživatelů.

UV lak

Převážně přírodní nebo syntetická pryskyřice rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle, která po uschnutí vytvoří na tiskovině čirý film. V polygrafii je možné použít různé druhy laku, které se od sebe liší složením, způsobem zasychání a mírou lesku.

Užití díla

Upotřebení autorského díla, které zasahuje do majetkového práva autora. Dílo lze užít rozmnožováním, zpřístupňováním v hmotné podobě (půjčováním, pronájmem, rozšiřováním a vystavováním) nebo zpřístupňováním v nehmotné podobě (sdělováním veřejnosti). Užít díla lze pouze se souhlasem autora, který autor uděluje licenční smlouvou (úplatná zákonná licence), nestanoví-li autorský zákon, že lze dílo užít i bez souhlasu autora (bezúplatná zákonná licence).

V


Vakát

Záměrně nepotištěná strana.

Vazba

Spojení jednotlivých listů k sobě do jednotné publikace (např. časopisy, brožury, katalogy atd.). Existuje několik druhů vazeb, podle způsobu spojení listů tiskoviny – měkké, polotuhé, tuhé a ostatní. (V1-V9, kroužková vazba atd.). Nejčastěji se můžete setkat s vazbami: V1 sešitová (spojení nití, lepidlem nebo drátem – skobičkou), V2 lepená, V8 knižní.

Verzálky

Jedná se o písmena velké abecedy (majuskule).

Videobanner

Formát internetové reklamy. Reklamní formát, kde je v jeho části nebo přes celou plochu promítáno video (většinou digitalizovaný televizní spot).

Videoremarketing

Videoremarketing, podobně jako remarketing, umožňuje komunikovat s těmi uživateli, kteří v minulosti navštívili určitý web. Díky videoremarketingu je možné tyto uživatele opakovaně oslovit na YouTube, a to buď formou reklamních videí umístěných před samotným videem, které uživatel plánuje shlédnout, nebo formou bannerové reklamy v rámci tohoto videa či bannerů na YouTube.

Virální marketing

Forma marketingu (především) na internetu. Spočívá ve vytvoření zajímavé kreativy (obrázku, videa, aplikace), kterou si již následně uživatelé internetu sami přeposílají. Kreativa bývá většinou vtipná, se sexuálním podtextem, šokující (drsná), s originální myšlenkou nebo krásná (zvířátka, atp.).

Vklad, vkládačka

Reklama vložená dovnitř tištěného titulu, novin, magazínů. Jedná se často o letáky supermarketů, katalogy, slevové kupony a další papírové 2D reklamní předměty, které vám po otevření titulu vypadnou do klína. Pozor, platí se za vklad do celého tištěného nákladu. Často se o ní hovoří jako o příbalové reklamě.

Vlog, vlogging

Termín vlog je odvozený od výrazu video blog nebo video log. Jedná se o osobní deník ve formě videa.

VOD – Video on Demand

Videopůjčovna na dálku – obecný název pro technologie umožňující vybírání si videa na dálku (ze serverů), přičemž se video následně přehraje na zákazníkově televizi či počítači. Technologie lze využít i na školení či videokonference.

Vodoznak

Filigrán, průsvitka, pův. ochranná výrobní značka papírny. Znaménko prosvítající v papírové hmotě.
Vodoznak má užití i na internetu, pro zamezení odcizení autorských práv (např. fotografií a různých grafických obrázků). Výsledkem je, že přes fotografii se umístí poloprůhledný grafický prvek (většinou logo firmy), aby jí nikdo další nemohl použít bez souhlasu autora (vlastníka).

Vrtání

Například pro umístění, archivaci tiskovin v šanonu. Vrtají se 1 až 4 otvory o průměru 3-8 mm.

Vyhledávač

Web umožňující prohledávat internetové stránky na základě dotazu (většinou klíčových slov). Vyhledávače jsou jedny z nejnavštěvovanějších webů na internetu.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing (nebo také výkonový marketing) je zaměřením na výkon. Nejedná se však o výkon primární (například to, kolikrát se vaše reklama zobrazí nebo kolik prokliků vaše reklama zaznamená), ale především o výkon sekundární, čímž je myšlena až měřitelná akce na webu zadavatele. Za měřitelnou akci (tzv. konverzi) lze stanovit např. vyplnění objednávky, registraci, přihlášení se k odebírání informací a spoustu dalších činností, které se před kampaní (se zadavatelem) stanoví jako „cíl kampaně“.

Vyřazení

Vyřazování následuje po sazbě a spočívá v umisťování stran tiskoviny na tiskový arch v závislosti na dalším zpracování.

Výsek – vysekávání

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. zušlechťování, kde je finální tvar výrobku získáván sekáním v jiných než přímočarých linkách, např. slohy, vysačky atp.

Vysílačky

Slangový výraz pro vysílací podklady do televize.

Výtažek

Jednobarevný obraz, jehož soutiskem vzniká obraz plnobarevný (CMYK).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář