Slovník R, S

R


R&D

Research & Development – výzkum a vývoj. Často se tak označují ta oddělení společnosti, která se zabývají výzkumem a vývojem.

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu (RPR) – samoregulační orgán reklamního trhu. Byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem RPR je dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území České republiky.
Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu příliš neregulují. Reklama je tak regulována pravidly, která přijme sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy. Všichni členové RPR se zavázali, že budou Kodex respektovat. Kontrolu dodržování Kodexu vykonává přímo veřejnost prostřednictvím stížností, podávaných Radě.
Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížností na reklamu v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkových služeb, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu.
Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada pro reklamu vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Radioprojekt

Radioprojekt je oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic (do roku 2006 se poslechovost rádií zjišťovala společně společně s výzkumem čtenosti tištěných médií ve výzkumu Media projekt).
S použitím metody CATI se sbírají data od 30 000 respondentů ročně. Je tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy. Zadavatelem výzkumu je Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV a Rozhlasová sekce Sdružení komunikačních a mediálních agentur SKMO. Výzkum zajišťují agentury STEM/MARK a Median.

Rastr

Technologie tisku, kdy je výsledný obraz složený z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).
Různé intenzity barev se dosahuje buď tím, že tiskové body jsou k sobě blíž (tmavší barva) a dál (světlejší), nebo tím, že tiskové body mají od sebe různou vzdálenost, ale jsou buď větší (tmavší barva), nebo menší (světlejší odsín).
Pokud je sytost barvy řízena vzdáleností jednotlivých bodů, mluvíme o stochastickém rastru, pokud je intenzita barvy řízena velikostí tiskových bodů, mluvíme o autotypickém rastru.
Čáry tiskových bodů jsou od sebe vzdáleny stejnoměrně, vzdálenost mezi čarami se nazývá frekvence rastru (LPI – lines per inch nebo LCM – lines per cm).
Čáry základních barev, kterými je inzerát vytištěn jsou vůči sobě pootočeny, mluvíme o úhlech točení rastru.

Rating

Procento z populace, které bylo zasaženo reklamním poselstvím. Udává se v procentech cílové skupiny nebo v tisících.
Také sledovanost pořadu, čtenost tištěného média nebo poslechovost rozhlasové stanice.
Součet ratingů v kampani tvoří celkové GRPs kampaně.

Ražba

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. zušlechťování, kde se plocha tiskoviny formuje do požadovaného reliéfu nebo se na povrch tiskoviny aplikují metalické, barevné nebo holografické fólie.
Vtlačování reliéfu nebo kreseb razící formou, probíhá pomocí štočku za tepla.

Reach

Zásah reklamou.

Recall

Anglicky vzpomenout, vzpomínat, paměť, připomínka.
Recall, Ad Recall (vybavení si reklamy) viz Ad Awareness. Zpravidla se zjišťuje výzkumy, tazatel se ptá respondenta, zda si vybavuje určitou reklamu.

Recipient

Příjemce reklamního sdělení. Ten, kdo byl reklamě vystaven.

Redirect

Přesměrování – pojem z oblasti internetové reklamy. Redirect se používá pro přesměrování uživatelů na správnou, relevantní www stránku.

Regálová lišta

Reklamní nosič umístěný v liště, která standardně slouží ke vkládání štítků, čárových kódů a popisků. Reklama je tak umístěná přímo u inzerovaného produktu s cílem podpořit jeho vizibilitu.

Reklama

Reklama je jednou z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování – typicky za účelem prodeje produktu či komunikované značky.
Jedná se primárně o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televizí, tiskem, rádiem, outdoorem nebo internetem. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám, mužům, dětem, rodinám s dětmi, ale i tzv. generaci Y nebo Z) či lokalitám (zahraniční, celonárodní, regionální reklama). Liší se podle aktuálnosti komunikovaného sdělení (launchovací neboli zaváděcí vs. připomínací reklama) nebo podle charakteru (reklama může být imageová nebo produktová).

Reklamní agentura

Reklamní agentura obvykle produkuje kreativní koncepty a materiály (TV reklamy, rozhlasové spoty, tiskové inzeráty a mnoho dalších), tedy obsah a formu komerční komunikace, a to na základě zadání (kreativního briefu) klienta.
Reklamní agentura historicky zajišťovala pro své klienty veškeré aktivity spojené s reklamou. S postupem doby se projevila specializace a tato struktura tzv. full-service agentur se rozpadla, od reklamních agentur se oddělily mediální agentury, PR agentury, agentury specializující se na pořádání všemožných aktivit, jako jsou ochutnávky, promo akce, koncerty, vznikaly i samostatné kreativní shopy. Dnes na trhu existují jak full-service agentury nabízející široké spektrum služeb, tak i menší agentury.
Dalším vývojem se došlo k názoru, že důležitá je jednotná, vnitřně soudržná komunikace, duchem propojená napříč všemi možnými komunikačními kanály (médii), kterým se říká komunikační agentury.

Reklamní blok

Úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamního sdělení. Někdy též nazýván anglicky jako reklamní break. Dle zákona je oddělen (znělkou) od ostatního programu.

Reklamní break

Reklamní break neboli blok umístěný uprostřed televizního (nebo řidčeji rozhlasového) pořadu.

Reklamní sdělení

Zpráva, sdělení, poselství, které má být sděleno cílové skupině.

Reklamní spot

Nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Většinou formou televizního nebo rádiového spotu. Obvyklá délka spotu v českých televizích je 20 nebo 30 sekund.

Rekrutace

Proces, jehož výsledkem je nalezení respondentů pro výzkumný projekt. Slouží k tomu různé výběrové metody. Např.: náhodná procházka, náhodný výběr, kvótní výběr, cílené oslovení.

Relaunch

Znovuuvedení značky na trh. Při novém uvedení je značka často měněna tak, aby odpovídala a reagovala na potřeby trhu. Změna se může týkat image značky, jejích hodnot, positioningu (relaunch bude spojen s repositioningem), jiná může být i cílová skupina.
Relaunch přichází na řadu zpravidla tehdy, kdy značka zcela vyčerpala svůj komerční potenciál.

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy vyvinutá Googlem. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již někdy v minulosti navštívili zadavatelův web (a nic nekoupili). Jedná se tedy o jakési „připomínací kampaně“.
Například: Návštěvník internetu navštíví e-shop, konkrétně jeho sekci mobilní telefon. Nic nekoupí. Nicméně zadavatel reklamy měl v dané sekci měřící kód pro remarketing, aby následně mohl cílit na uživatele všude po internetu přes obsahové sítě Googlu, např. nové slevy nebo jiné akce.

Reminder

Připomínka. Kreativní forma (TV spot, rozhlasový spot, znělka, jingle), která něco připomíná. Může připomínat spotřebiteli starší kampaň, může průběžně připomínat, že výrobek je na trhu, datum, do kdy platí akční nabídka, „dnes nezapomeň koupit“ apod.

Remitenda

Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství. – rozdíl je mezi tištěným a prodaným nákladem. Přestože by se mohlo zdát, že vydavatelé tisknou zbytečné množství výtisků svých titulů, než kolik prodají, situace, kdy by remitenda byla nulová, není také žádoucí. Vydavatel by totiž neměl jistotu, že mohl prodat více výtisků, než kolik prodal.

Research

Anglicky „výzkum“.
Sekce v mediálních agenturách, která se zabývá především zpracováním a analýzou dat.
Člověk pracující v této sekci.

Respondent

Dotazovaná osoba. Osoba, které tazatel klade otázky, nebo účastník focus group, účastník výzkumného panelu.

Response

Obecně odezva na komunikaci značky. Může se jednat o odezvu vyjádřenou názory cílové skupiny, změnou jejích postojů, názorů, přesvědčení, hodnot, nárůstem povědomí o značce, nárůstem počtu lidí, kteří zamýšlejí provést nákup značky, nárůstem prodejů atp.

Retail

Maloobchod, prodej v malém, koncový prodej, balení pro koncového uživatele.

Retailer

Maloobchodník, koncový prodejce, prodejce v malém.

Řezání

Řezání nožem – automatizované řezačky, stolní řezačky, trojřez, ploché i kruhové nože
Řezání nůžkami – trojřez u drátošičky, příčná řezačka archů papírů z role, pákové nůžky na lepenky, podélná řezačka, řezací kolečka, ploché a kruhové nože

RGB

Krychlový barvový prostor pro zobrazení barev na monitoru se skládají ze tří barev – červené, zelené a modré (Red, Green, Blue = RGB). Aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě). Toho využívají také televizní obrazovky i LCD displeje.

Rich Media Ads

Reklamy, které obsahují pohyb, zvuk, interaktivitu, atd.

RIP

Raster Image Processor – aplikace, která převádí data do formy vhodné pro vlastní reprodukci výstupním zařírením.

Road blocking

Způsob nasazování TV reklamy, kdy agentura nasazuje TV spoty ve stejný čas tak, aby byli zasaženi všichni TV diváci, kteří mají právě zapnutý přijímač. Znamená to, že i když divák v určitý čas přepne TV vysílání na jiný kanál, nevyhne se zásahu danou TV reklamou.

ROI – Return on Investment

Ukazatel návratnosti investic. Obvykle se udává tímto způsobem: Kolik mi vydělá každá koruna investovaná do reklamy? Někdy v procentech, někdy v korunách, někdy v eurech, dolarech…

ROPO efekt

ROPO efekt neboli „Research Online – Purchase Offline“ popisuje situaci, kdy zákazníci vyhledávají informace o produktech na internetu, ale koupi již provádějí ve starém dobrém offline světě, nejčastěji tedy v prostorách kamenného obchodu

Rotační ofset

Ofsetový tisk, při němž se potiskuje role papíru. Je výhodný při zpracování vyššího nákladu katalogů, časopisů, novin, brožur apod.

Rozdělovače nákupů

Reklama umístěná na rozdělovačích nákupů na pokladním pásu. Nejčastěji se jedná o obdélníkový papírový formát umístěný do transparentního rámečku.

Rozsah stránek

Jedná se o přesný počet stran prospektu, časopisu nebo knihy.

Rozšířená realita

Rozšířená realita (Augmentovaná realita) představuje přímý či nepřímý pohled na reálný svět doplněný o digitální informace (většinou vrstvy, které mohou zobrazovat texty, fotky i 3D předměty). V praxi si lze největší uplatnění augmentované reality představit přes mobilní telefony, konkrétně přes jejich display snímající (přes foťák) blízké okolí. Na tomto poli již existují tzv. Augmented Reality Browsers (prohlížeče), které do displaye telefonu načítají další vstvy informací.

RSS – Really Simple Syndication

Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

RTA – Real Time Advertising

Pojem vyjadřující nákup reklamy v RTB ekosystému. Většinou se používá termín Programmatic buying.

RTB – Real Time Bidding

RTB je způsob nákupu online reklamy, který probíhá v online aukci v „reálném čase“ – draží se každá imprese banneru. V poslední době se tato zkratka používá pro označení nákupu online reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) – případně, z opačné strany, prodej reklamy online publisherů pomocí SSP (Supply Side Platforms).

RTB – Reason To Buy

Reason To Buy – důvod, proč si mám produkt koupit. Pokud ho nemám, nekoupím.

RTB – Reasons To Believe

Jedna z nejdůležitějších složek značky. Značka vytváří v myslích spotřebitelů nějaký obraz, positioning. RTB jsou pak důvody, proč by spotřebitel měl tomuto obrazu věřit.
Finanční produkty a služby budou uvádět úrokové míry, úspěchy z minulých let.

RTD – Ready To Drink

RTD – Ready To Drink neboli předmíchané alkoholické nápoje (long drinks), které jsou připravené k přímé konzumaci, obvykle prodávané v menších baleních (lahvích do 0,5 litru) zejména na diskotékách a v klubech. Jejich výhodou je, že v tlačenici se tak snadno nevylijí -na rozdíl třeba od půllitru piva. Nepatří sem nealko nápoje z výčepních stojanů v restauracích.

RU – real users

Reální uživatelé na webových stránkách. Pojem reálný uživatel označuje skutečného, reálného člověka, který daný server v daném období navštívil. Tento ukazatel je získáván pomocí speciálního algoritmu, jenž využívá celou řadu informací.

S


S-commerce

S-commerce neboli Social Commerce, česky sociální nakupování, je výraz odvozený od pojmu e-commerce a je jeho podmnožinou. Jedná se o využití sociálních sítí v procesu nákupu na internetu.

Sales promotion

Sales promotion má za účel po předem určenou, časově omezenou dobu zvýšit spotřebitelskou poptávku nebo ji přímo vyvolat, případně rozšířit nabídku, a tím stimulovat prodeje.
Příklady sales promotion: spotřebitelské soutěže, slevy, ochutnávky spojené s prodejem, služby/produkty navíc (například po nasbírání deseti kupónů z pracího prášku obdržíte balení aviváže zdarma) nebo rovnou větší balení: balení 2+1, +10 % navíc či akce „buy 1, get 1 free“. Viz též Loss leader.
Součást komunikace značky, v širším smyslu disciplína komerčních komunikací (vedle reklamy a PR).

Sampling

Distribuce zkušebních vzorků. V médích často znamená příbal vzorečků k časopisům, magazínům.

Scent marketing

Přístup, který k běžně využívaným smyslům v marketingu, kterými jsou zrak a sluch, přidává další – čich. Tato forma marketingu je založena na výzkumu, který dokazuje, že zvýšení interakce spotřebitele s produktem zapojením více smyslů mu pomáhá lépe uchovávat informace. Nejde však pouze o zaplnění prostoru příjemnou vůní, ale o použití té správné esence v pravý okamžik a na pravém místě.

Sdílená ekonomika

Ekonomický model postavený na sdílení, výměně či půjčování majetku mezi jednotlivci. Může se jednat o půjčování nářadí, pronájem nevyužitého pokoje v bytě nebo nabídku volného místa v autě. Mezi příklady tohoto modelu patří třeba platforma Airbnb či Uber.

SEA – Search Engine Advertising

Search Engine Advertising – SEA – součást Search Engine Marketingu. Jedná se o placenou reklamu u vyhledávání (paid search). Do Search Engine Advertising nespadá oblast SEO.

Search Engine

Česky „vyhledávač“ – web umožňující prohledávat internetové stránky na základě dotazu (většinou klíčových slov). Vyhledávače jsou jedny z nejnavštěvovanějších webů na internetu. Největší a nejpopulárnější vyhledávač na světě je Google.

Second screen, multiscreening

Využívání dvou a více zařízení (obrazovek) současně. Může jít o televizi, mobilní telefon, tablet, notebook či počítač.

SEM – Search Marketing

Search Marketing (někdy též Search Engine Marketing nebo zkráceně SEM) je jedna z nejúspěšnějších forem reklamy na internetu. Využívá potenciálu tzv. vyhledávačů (Search Enginů) k zobrazování reklam nebo konkrétních stránek klienta na základě uživatelova hledání konkrétních klíčových slov.
Search Engine Marketing se dělí na tři základní části. Jednou je Search Engine Optimalizace (SEO), druhou jsou tzv. PPC systémy a třetí jsou „přednostní výpisy“.
Výsledkem optimalizace je lepší zobrazování stránek klienta ve výsledcích vyhledávání na určitá klíčová slova. V praxi si to lze představit tak, že některý klient (např. stavební firma) si bude přát, aby se odkaz na její stránky zobrazoval na první pozici na slovo „stavby“. Optimalizace povede k tomu, že se se stránky opravdu budou zobrazovat na předních místech ve výsledcích hledání. Optimalizace má obvykle několik fází: analýzu webu, analýzu klíčových slov, linkbuilding, změny metadat, copywriting a další menší úkony.
PPC systémy jsou systémy zobrazující reklamy, přičemž klient neplatí za zobrazení (imprese) svých reklam, ale až v případě, kdy na ně uživatelé internetu kliknou. PPC systémy se nejhojněji využívají právě v Search Marketingu, kde se „PPC ads“ zobrazují (většinou) na pravé straně vedle výsledků vyhledávání.

SEO – Search Engine Optimalizace

Součást Search Marketingu – SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP – Search Engine Result Page) na tzv. vyhledávačích. Výsledkem optimalizace je, že zadá-li někdo do vyhledávače určité klíčové slovo (spojené s Vaší webovou stránkou/produktem), zobrazí se Vaše stránky na prvních pozicích v přirozených (neplacených) výsledcích hledání.
Optimalizaci lze rozdělit na dvě fáze:
Onpage SEO: On-page faktory jsou např. ty, aby stránky byly čitelné pro vyhledávače (čitelný zdrojový kód), obsahovaly dobře zvolený text (slova), měla správně vyplněna metadata, aby stránky měly dobře zvolenou strukturu, interní prolinkování a spousty dalších parametrů.
Offpage SEO: Mezi hlavní offpage faktory patří to, kolik (a jaké!) weby na Vaše stránky odkazují. Čím více webů na Vás odkazuje, tím (obecně) lépe, ale množství není vše a záleží i na tom, jak kvalitní dané weby jsou (z hlediska vyhledávačů neboli jaký mají ranking). Záleží i na tom, jaké je téma těchto webů. Offpage SEO lze dělat několika způsoby. Mezi základní patří vytvoření natolik zajímavého (kontroverzního, šokujícího, užitečného) obsahu, že na Vás budou lidé z internetu odkazovat sami. Na to ale nejde vždy spolehnout, a proto je stále nutnější této činnosti pomoci. To lze dělat nesčetným množstvím způsobů, důležité je však dodržovat jistá pravidla, aby jste nepoužívali praktiky, které vyhledávače považují za nekalé a jejichž následky jsou pak jiné, než si představujete. V poslední době začaly vyhledávače (konkrétně Google) silně zakročovat proti tzv. link-farmám, tedy „umělým“ webům stvořených pro posílání spousty odkazů na vybrané cílové weby.
Jelikož se oblast SEO neustále vyvíjí, lze očekávat, že řazení výsledků budou čím dál více ovlivňovat i sociální sítě (Facebook, Twitter).

SERP

SERP – Search Engine Result Page – pojem ze Search Marketingu, který označuje stránku s výsledky vyhledávání ve vyhledávačích.

Share

Share neboli podíl – má rozmanité použití.
TV share – podíl na TV sledovanosti
Share of Voice – podíl na reklamní sledovanosti
Share of Spend – podíl na reklamních investicích
Share of Market – podíl na trhu
Share of Mind – podíl na znalosti značek

Shelf stopper

Forma (formát) in-store reklamy, v místě prodeje. Reklama na úzkém pruhu papíru, kartonu či umělé hmoty, která je umístěna na regálu svisle, kolmo do uličky. Zpravidla je umístěna tak, aby upozorňovala na produkty umístěné v regálu.

Showrooming

Showrooming označuje spotřebitelské chování, při kterém si zákazník prohlédne zboží v kamenném obchodě. Vybraný výrobek si však nakonec zakoupí z důvodu výhodnějších cen na internetu.

Sítotisk

Tisková barva se při této technologii přenáší na potiskovaný materiál protlačením barvy skrze volná oka síta v tisknoucích místech. Touto technologií nelze potiskovat zcela jemné detaily.

Skinning

Formát internetové reklamy. Jedná se o dlouhodobou formu reklamy, kdy je design stránky nebo stránek serveru (barvy, písmo) přizpůsoben korporátnímu konceptu klienta.

Skener

Vstupní zařízení sloužící pro převod obrazu do digitální podoby. Skenování lze provádět z průhledné (fotofilmy, diapozitivy) nebo odrazové (fotografie) předlohy.

Skládání

Tiskové archy jsou dle dalšího zpracování skládány na složky. Rozlišujeme několik základních způsobů skládání: jednoduché (s 1 lomem), křížové (2 lomy kolmé na sebe), paralelní (na poloviny několika souběžnými lomy), harmonikové (střídavé překládání archů souběžnými lomy), okénkové (okraje směrem do středu souběžnými lomy) a zavinuté (jedna vrstva obtáčí druhou souběžnými lomy).

Skrytá reklama

Reklama, u níž je obtížné určit, zda se jedná o reklamu. Není totiž jako reklama označena. Skrytá reklama je dle zákona o reklamě zakázána. Na rozdíl od product placementu, který je už v českých médiích legální.

SKU – Stock Keeping Unit

Jedinečný kód typicky používaný obchody a obchodníky, který popisuje a označuje produkt. Obvykle se jedná o řetězec písmen a čísel, které mají určitý význam.
V přeneseném významu označení pro balení, ve kterém se produkt prodává. Popisuje hovorově počet variant, které na regálu vidíte (čtvrtinka a osminka másla jsou tedy dvě SKU). Čím víc SKU nabízím, tím víc zaberu místa na regálu. Může ale také označovat počet prodaných kusů bez ohledu na velikost (to když prodám 7.356 SKU šamponu bez rozlišení, zda se jednalo o 250 ml nebo 400 ml balení).

Skyscraper

Formát internetové reklamy. Vertikální reklamní proužek o velikostech 120×600 nebo 160×600 pixelů.

Slepotisk

Ražení struktury bez použití barvy.

Složka

Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).

SMO – Social Media Optimization

SMO – optimalizace pro pro širokou oblast „sociálních médií“. Cílem je optimalizovat komunikované sdělení tak, aby se zobrazovalo co nejvíce/nejefektivněji. Může sem patřit např. optimalizace pro zaujmutí na službách jako Delicious nebo optimalizace komunikace na Facebooku.

SMS

Small Message System (Small Message Sending) je označení pro tzv. textové zprávy, hojně využívané při komunikaci mobilním telefonem. Textové zprávy hrají důležitou roli v mobilním marketingu.

Snášení

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. dokončování, při němž se snášením vytváří tzv. komplet. Nejčastěji se snášejí složky pro knižní blok a to buď na sebe (V2, V4) nebo do sebe (V1).

Soap opera

Rozhlasový a televizní seriálový žánr, který je založen na mezilidských vztazích a emocích. Zápletky jsou zpravidla plytké, avšak dramatické, většinou určené spíše ženskému publiku. Soap opera se vyznačuje také velkým počtem dílů.
Pojem soap opera vznikl ve spojení s prvními sponzory těchto seriálů, jimiž byly již od dvacátých let 20. století v USA firmy prodávající mýdla (soap) a kosmetiku. Původně byla soap opera určena pro rozhlasové dopolední vysílání. Jak známe i z českých rozhlasových dramatizací, důležitou součástí původních rozhlasových děl je hudba – odtud „opera“. Soap+ opera = soap opera.
Po vzniku televize se soap opera přesunula do televizního vysílání a u nás se pro ni zažil název telenovela.
Původní rozhlasové soap opery jsou i typickými ukázkami aktivního product placementu, propagované výrobky byly zakomponovány přímo do děje.

Sociální sítě – Social Media

Sociální sítě (sociální média) jsou zvláštní skupinou internetových služeb umožňující vzájemné virtuálně-společenské propojování lidí na internetu, komunikaci a společné aktivity. Mezi hlavní sociální sítě se považuje Facebook, Linkedin či Twitter.
Obecně lze ale za sociální sítě považovat i servery hromadného nakupování (Groupon) či tzv. linkovací weby (Delicious, Diggit).
Vzhledem k tomu, že sociální sítě v dnešní době disponují sta-miliony uživatelů, stal se marketing na sociálních médiích důležitou součástí PR a Image zadvatelů reklamy.

Sociodemografie

Základní ukazatelé popisující cílovou skupinu. Zahrnují údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště apod.

SoLoMo

SoLoMo je zkratkové slovo, jehož tři složky do značné míry odhalují jeho význam. Když jste SoLoMo, znamená to, že jste SOciální, Lokální a MObilní zároveň. V konkrétním případě to vypadá tak, že s chytrým telefonem v ruce jste neustále připojen/a na internetu a potažmo i na sociálních sítích, což lze využít pro marketingové účely.

SOM – Share of Market

SOM – je podíl inzerenta, značky nebo produktu na celém trhu (kategorii) za určité období. Udává se v procentech. Může jít o podíl na celkových objemech prodejů (volume SOM, VOL SOM) nebo o podíl na celkových tržbách (value SOM, VAL SOM).

SOM – Share of Mind

SOM – vyjadřuje podíl na myslích cílové skupiny v určité kategorii. SOM je odvozen od pojmu Top of Mind. Jelikož tato data dávají dohromady 100 %, lze je použít jako velmi přibližnou náhradu Share of Market, pokud nejsou k dispozici data o prodejích.

SOS – Share of Spend

Podíl (inzerenta, značky, média) na celkových reklamních investicích v kategorii.

Soutisk – soutiskové značky

Soutiskové značky (guide mark, register mark) jsou jemné křížky nebo jinak graficky upravené vhodné značky při soutisku nebo koláži.
Značky v podobě jemného křížku na tiskové formě, které umožňují přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži. Ve vícebarevném tisku slouží k přesnému soutisku barev, v ostatních případech se používá při řezání archů, vystředění desky aj.

SOV – Share of Voice

Podíl ratingů, GRPs konkrétního inzerenta, značky nebo média na celkovém objemu ratingů, GRPs trhu nebo kateogrie.

Spadávka

Spadávka (neboli Spad) je přesah obsahu (většinou fotografie či jiné grafiky) přes ořezaný rozměr (ořezové značky). Používa sa v případe, když má grafika vyplnit celou plochu papíru, včetně okrajů, jako tolerance nepřesnosti při tisku a řezání. Spadávka by měla být široká alespoň 3 mm z každé strany.

SPAM

SPAM neboli nevyžádaná reklama. Obecně se slovo SPAM používá v souvislosti s nevyžádanými reklamními e-maily. SPAM zahrnuje i vkládání reklamních příspěvků do diskusních fór, blogů atp.

SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu

Profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Skládá se z obou stran, které reprezentují reklamní trh – stranu internetových médií (poskytovatelé reklamního prostoru) a stranu zadavatelů internetové reklamy (inzerenti a mediální agentury).
Sdružení sdružující subjekty se stejným zájmem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy na mediálním trhu. Jeho jednou z klíčových oblastí zájmu je společné měření návštěvnosti internetu NetMonitor a monitoring internetových reklamních příjmů AdMonitoring.

Spontaneous Awareness

Spontaneous (Brand) Awareness neboli spontánní znalost (značky) v cílové skupině. Zjišťuje se tak, že se ve výzkumu respondentů z cílové skupiny například zeptáme: Jaké znáte značky zmrzlin? Jaké znáte značky jogurtů? Respondent pak uvede značky, které si v dané kategorii spontánně vybaví.

Sponzoring – Sponsorship

Cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou. Značka se tedy napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí, člověkem, pořadem, objektem nebo médiem. Tyto asociace se pak – za úplatu – přenášejí na značku jako takovou.
Sponzoring se liší od reklamy tím, jak funguje. Zatímco reklama má ambice přimět příjemce sdělení k změně chování, k akci (call-to-action), sponzoring „jen“ spojuje značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.
Důležitý je tedy kontext. Sponzoři ve Formuli 1 dávají najevo svou výjimečnost. S pořady o vaření se spojují výrobci potravin. Značka Nike (jméno pochází od řecké bohyně vítězství Níké) se spojuje s vítězi v různých disciplínách.
Sponzor tedy za své peníze dostává protihodnotu, sponzorství tedy nelze zaměňovat s charitou. Je nástrojem PR, kdy protihodnota bývá vyjádřena publicitou spojenou s událostí (na plakátech sponzoři koncertu), změnou jména sportovního týmu (titulární sponzor: např. Moeller Pardubice). Od toho se odvíjí typy sponzorství: generální, exkluzivní, titulární nebo řadové.
Sponzorovat se dá spousta věcí: sportovní týmy, sportovci, celebrity, pořady v TV, koncerty, filmy, divadla, areály, sportoviště, webové stránky, projekty, školy a další a další a další.

Spot

Spot je videoreklama v televizi – tradiční délka spotu je 20 nebo 30 sekund.

Spotlist

Spotlist je detailní dokument týkající se (zpravidla) televizní kampaně.
Obsahuje:

1. Seznam naplánovaných spotů, tedy televizních reklam.
2. Čas jejich uvedení.
3. TV stanici, na které bude vysílán.
4. Pořad, v jehož rámci budou spoty uvedeny.
5. Předpokládanou sledovanost (rating).
6. Cenu za odvysílání.
7. Uvedení, zda se jedná o řádný nebo kompenzační spot.

Square

Formát internetové reklamy – čtvercový banner o velikosti 125×125 pixelů.

SSP – Supply Side Platform.

Technologicky zajišťuje prodej reklamního online prostoru publishera, probíhá na ní aukce reklamního prostoru.

SSP – Supply Side Platform

Supply Side Platform / Sell Side Platform – součást RTB ekosystému. Slouží jako systém nabídky (na publisherské straně) reklamních prostor v rámci RTB ekosystému. Podobné funkce jako ad-exchange.

Sticked banner

Formát internetové reklamy. Banner, který je „přilepen“ zpravidla ke spodnímu okraji stránky i po dobu pohybu po stránce. Jelikož překrývá text stránky, je potřebné, aby obsahoval křížek na zavření.

Stochastický rastr

Rastr, který pro řízení intenzity barev používá stejně velké tiskové body, rozmístěné nestejně daleko od sebe.

Stopáž

Stopáž označuje délku reklamního spotu v TV a rozhlasu. Minimální stopáž je zpravidla 5 sekund, nejdelší spoty se pohybují okolo čtyř až pěti minut. Obvyklá stopáž je 30 sekund.

Storyboard

Storyboard je vizuální materiál, který (v reklamě) vzniká při procesu tvorby TV spotu. Jedná se o sadu rámečků s obrázky, doplněné texty, která připomíná komiksy.
Obrázky mohou být hrubé skici, barevné, ale i fotografie. Storyboard je nástrojem, který pomáhá popsat vizuálně složitou scénu a způsob, jakým scéna pracuje, zobrazuje základní sekvenci spotu.
Při přípravě TV spotu reklamní agentura vytvoří několik konceptů, které se následně zpracují do formy storyboardů a prezentují se klientovi agentury – zadavateli reklamy. Konkrétnější představu dává klientovi i animatic, složený z kreseb storyboardu, uspořádaných do podoby spotu i s hudebním podkresem.

Strategický plán

Dokument, který na základě zadání a analýz stanovuje celkový přístup ke komunikaci (reklamní kampani), rozložení aktivit do jednotlivých media typů a úlohu, kterou mají jednotlivé media typy splnit.
Na základě tohoto dokumentu se následně provádí implementace strategie v jednotlivých media typech a vznikají detailní, implementační plány.

Streaming

Technologie přenosu dat, která funguje tak, že je data možno zpracovávat jako stálý a kontinuální tok. Např. YouTube.com, kdy si uživatelé mohou přehrávat video zároveň s jeho stahováním.

Success fee

Success Fee je odměna (agentuře) splatná za podmínky dosažení určitých měřitelných cílů.

Suplement

Suplementy jsou magazínové přílohy deníků, které vycházejí v určitý den. Nejsou samostatně prodejné, do novin jsou vkládány. Přestože čtenáři se domnívají, že suplementy jsou zdarma, protože na nich není uvedena žádná prodejní cena, příslušné vydání deníku v den, kdy je do něj vložen suplement, je obvykle vyšší než v den vydání bez suplementu.
Suplementy se v posledních letech rozšířily z dřívějších televizních i do jiných obsahových kategorií. Například deník MF Dnes nabízí v pondělí suplementy pro ženy Ona Dnes, v úterý Test Dnes, ve středu suplement o bydlení Doma Dnes, ve čtvrtek TV suplement Magazín Dnes+TV a v pátek Rodina Dnes. Do sobotního vydání přikládá titul Víkend.

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda analýzy používána hlavně v marketingu, jež umožnuje zhodnotit silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Threats) spojené s určitým produktem, značkou, projektem, typem podnikání či firmou obecně.
Přitom platí, že silné a slabé stránky se týkají konkrétního produktu, příležitosti a hrozby jsou popisem trhu neboli prostředí kolem produktu.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář