Slovník O, P, Q

O


Oční kamera

Speciální kamera snímající pohyb očí. V reklamě se využívá pro zjištění intenzity pozornosti „zákazníka“ v určitém médiu. Používá se v marketingovém a mediálním výzkumu pro zjišťování nevědomých očních reakcí spotřebitelů na rozličné podněty. Například sleduje pohyb očí po titulní straně novin a zjišťuje, kterým místům čtenář věnuje pozornost a která naopak ignoruje. Většinou bývá výzkum pomocí oční kamery doplňován kvalitativními rozhovory.

Off screen

Pojem se používá u kinoreklamy. Jedná se o všechny formy reklamy v kině mimo plátno (promo akce, potisky vstupenek atd.).

Off-line, oflajn

Vše, co není připojeno k internetu, k síti (www).
Životní fáze při výrobě TV spotu. Obsahuje nanečisto sestříhaný, tedy předfinální obraz, ani zvuk ještě není finální. Po sestříhání a vyčištění obrazu vzniká on-line.

Off-time

Off-time je čas mimo prime-time (hlavní vysílací čas) v televizi nebo rádiu. Někdy též off prime. Z hlediska reklamního využití cenově levnější prostor než prime-time.

Off-trade

Prodej (např. alkoholu) v obchodech, v balení, tedy mimo restaurace, kavárny, hotely, občerstvení apod.

Ofsetový tisk

Nejrozšířenější tisková technika, při které se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový válec s potahem. Ofsetový tisk lze rozdělit na archový – jsou potiskovány ploché archy, a rotační – potiskovaný papír je navinut na roli.

On-line

Vše, co je na internetu, připojeno k síti (www).
Životní fáze při výrobě TV spotu. Obsahuje načisto sestříhaný finální obraz, ale zvuk ještě není finální (buď ještě zvuk není vyčištěn, nebo chybí zcela).

On-trade

Prodej (např. alkoholu) v hotelech, restauracích, kavárnách. Prodejní kanál.

Osvit

Část polygrafické výroby, předposlední nebo poslední krok předtiskové přípravy, při němž jsou přenášena tisková data účinkem záření na fotocitllivou vrstvu tiskové desky (CtP) nebo fólie.

Ořezové značky

Označují místo, kde má být dokument ořezaný (skutečnou velikost dokumentu). Obraz (grafika), který přesahuje ořezové značky se nazývá spadávka (přesah do spadu). Proto je důležité umístit ořezové značky tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu. Kromě toho, tyto značky nazývané lidově ořezky, označují i formát dokumentu.
Jestliže umísťujete ořezové a pasovací značky manuálně, nastavte jim plnou černou (C100, M100, Y100, K100 – CMYK), aby se vytiskli při každé barvě.

OTH

Opportunity to Hear – průměrný počet poslechů reklamy příslušníkem cílové skupiny během kampaně nebo určitého období.

OTS

Opportunity to See – udává, kolikrát měl příslušník cílové skupiny zasažený kampaní průměrně možnost zhlédnout reklamní sdělení – během kampaně nebo určitého období.
Důležitá jsou slova „měl možnost“. OTS tedy vypovídá o teoretické možnosti reklamu vidět. Neříká nám nic o tom, zda divák reklamu zaznamenal – byl jen vystaven zásahu. Kolikrát, to nám říká právě OTS.
Vypočítá se jako podíl TRP a Net Reache v konkrétní cílové skupině. OTS = TRPs/Net reach

Out of the Box

Formát internetové reklamy. Malý objekt, který se pohybuje nebo „poletuje“ po stránce a po určité době zmizí.

Outdoor

Forma komerční komunikace umísťovaná na venkovní nosiče (billboardy, bigboardy, megaboardy, CLV atp.). Patří do tradičních médií, využívaných v media mixu. Někdy též označovaná jako OOH (out-of-home). V širším pojetí se do outdoorové komunikace dlouho zahrnovala i komunikace uvnitř budov (indoor).

P


P2P

Peer-to-Peer – pojem původně z IT prostředí, označující doslova rovný s rovným. Jedná se o typ počítačových sítí, kdy spolu jednotliví klienti komunikují přímo, tedy nikoliv prostřednictvím serveru. Hlavní výhodou je, že s každým dalším klientem se navyšuje přenosová kapacita, zatímco v případě zapojení serveru se klienti musí o kapacitu dělit.

Packaging

Využití obalu výrobku ke komunikaci marketingového sdělení.

Packshot

Packshot (nebo také pack shot) je závěrečný obraz filmu (tzv. tečka filmu), v níž je záběr většinou slogan, logo či nabízený produkt samotný, často s konkrétní cenovou nabídkou. Je to důležitý stimul k prodejům.
Smyslem takového záběru je spojit obsah reklamy s konkrétní značkou či produktem tak, aby jej spotřebitel v místě prodeje dokázal identifikovat a zakoupit.

Page Rank

Pojem ze Search Engine Optimalizace. Udává „kvalitu“ webových stránek z pohledu vyhledávače (s page-rankem oficiálně přišel Google). Čím vyšší mají stránky page rank, tím lépe se zobrazují ve výsledcích hledání. Podobný „rankovací“ systém má většina vyhledávačů a každý funguje na odlišném systému. Např. vyhledávač Seznamu uděluje stránkám S-Rank.

Page View

Zhlédnutí (internetové/webové) stránky.

Paletový design

Paletový design je forma sekundárního vystavení, tedy zviditelnění produktu v místě, které je v rámci prodejny klíčové a z hlediska pohybu zákazníků frekventované.

Panel

Skupina lidí, respondentů, na kterých je prováděno pozorování, sledování určitého chování.
Respondenti si mohou např. vést deníčky, do kterých zapisují své nákupy nebo TV pořady, které sledovali.
Nebo TV metrový panel čítá 1 666 domácností, u kterých se pomocí TV metrů sleduje jejich TV chování, sledovanost TV v ČR.

Pantone

Jedná se o přímou barvu v polygrafickém průmyslu. Je celosvětově uznávaným a definovaným standardem pro barevnou škálu. V tomto barevném systému je každé barvě a jejímu odstínu přiřazeno číslo a přesné složení této barvy.

Papír

Stejnosměrná vrstva vláken, převážně rostlinných, vodou naplavených na síto, zplstěných a odvodněných. Zplstěná, slepená a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná nebo uhlazená. Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy (lesklý/matný, pouze kalandrovaný BO, nebo 1x, 2x až 3x natíraný z jedné nebo obou stran). Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný, nejčastěji v gramáži 135-200 g/m2. Variantou křídy pro rotační tisky je LWC (Lightweight coated paper) nebo MWC.

Paperback

jsou to knihy s měkkou vazbou, neboli brožované. Na obálce jsou většinou ilustrace a kniha obsahuje z velké části pouze text. Tento způsob výroby knihy se využívá u titulů s malým nákladem, u prvních vydání knih a testování trhu nebo u literatury brakové, aby se maximálně snížila cena.

Parazitování

Je označováno také jako škodný, příživnický, popř. neférový marketing (IOC). Vyskytuje se všude tam, kde se podnikající subjekt pomocí jakékoliv reklamy identifikuje se sportovní akcí, která má jednoho nebo více oficiálních sponzorů. Oficiální sponzoři si zaplatili práva na reklamu, která tímto oficiálně získali, zatímco ten, kdo upřednostňuje ambush marketing toto neudělal a mohl by být označován jako příživník.

Parciální lak

Parciální zušlechtění povrchu papíru po tisku, za účelem zvýraznění grafického prvku – lakovaná plocha vytváří lesklý povrch (např. lesklý automobil proti matnějšímu pozadí inzerátu). Provádí se sítotiskem, je možno i celoplošně. Používá se jak u brožur, magazínů, tak i třeba na vizitkách.

Pasant

Kolemjdoucí, osoba míjející venkovní reklamní nosič.

Pasovací značky

Značky (též soutiskové značky) v podobě jemného křížku na tiskové formě, které umožňují přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži. Ve vícebarevném tisku slouží k přesnému soutisku barev, v ostatních případech se používá při řezání archů, vystředění desky aj.

Penetrace

Pojem popisující rozšíření určitého produktu nebo média v populaci (trhu). Např. když penetrace internetu je 63%, znamená to, že skoro dvě třetiny obyvatel ČR mají pravidelný přístup k internetu.

Peoplemetry

Jedná se o elektronické zařízení, umístěné ve vybraných domácnostech, umožňující projektovat množství a strukturu diváků pořadů v daný okamžik.

Perforace

Souvislé linie velmi malých otvorů nebo štěrbin v papíru nebo kartonu. Mohou sloužit ke snadnému vyjmutí (odtrhnutí) části formuláře nebo dokumentu, či mohou zjednodušovat skládání papírů nebo kartonů s vysokou plošnou hmotností.
Používá se např. tam, kde je potřeba papír odtrhnout např. vstupenky, kontrolní kupony a podobně. V místě, kde chceme aby se papír oddělil, vysekneme jemné dírky. Dále se perforace používá při výrobě trhacích kalendářů nebo bloků s kroužkovou vazbou.

Pixel

Zkrácení anglických slov picture element, obrazový prvek. Bývá zkracován zkratkou px. Jednotka velikosti na www – je nejmenší jednotkou digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou, např. ve formátu RGB či CMYK. Neodborně řečeno: jde o puntík, z nichž se obrázek skládá.

Plošná hmotnost papíru

Vlastnost papíru, která je rozhodující pro jeho výběr, tzv gramáž. Udává poměr hmotnosti a příslušné plochy v gramech na metr čtvereční (g/m2).

Podcasting

Jako podcasting se označuje šíření informací ve formě hudebních souborů (tzv. podcastů), využívající technologie RSS.
Vznikl spojením slov iPod + Broadcasting (malý MP3 přehrávač od Apple + anglicky „vysílání).“
Pracuje tak, že uživatel si z internetu pomocí programu nainstalovaného na PC do svého iPodu nebo jiného MP3 přehrávače stáhne audio nebo video obsah, který si potom přehrává kdykoliv a kdekoliv.

Podlahová grafika

Samolepící fólie umístěná na strategických místech prodejny, nejčastěji před regálem s inzerovaným produktem, v uličce vedoucí k regálu nebo sloužící jako navigace u vchodu do prodejny.
Cílem je upozornit na inzerovaný produkt a přivést zákazníka k regálu. Materiály použité pro podlahovou grafiku musí mít dle přededpsaných normem protiskluzovou certifikaci a certifikát nehořlavosti.

Podlinková komunikace (BTL)

Historické označení. Podlinková komunikace (BTL – below the line), označení pro nemasové formy komunikace. Charakterizuje je přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling atd).
V dnešní době se hranice stírá, rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) a podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Podval

Podval je název pro speciální formát tiskové inzerce. Je umístěn úplně dole na stránce, orientován vodorovně a zpravidla nepříliš vysoký (formát o velikosti např. 1/8 strany).

Podvodné prokliky (Click Fraud)

Podvodné prokliky (Click Fraud) je termín vztahující se k PPC marketingu (součást Search Marketingu). Jedná se o umělé generování klikání na reklamy. PPC systémy jsou systémy, kde se za prokliky platí, tedy umělým navyšováním klikání se zvyšují i náklady zadavatelů.

Point

Jednotka upraveného typografického systemu pica firmou Adobe, který je využíván řadou předtiskových aplikací a je definován: 1” = 72 points, tzn. 1 point = 0,353 mm.

Pokladní pásy

Reklamní nosič umístěný na pokladním pásu v podobě samolepy různých formátů. Toto médium bývá nejčastěji využíváno bankami, společnostmi nabízejícími platební karty (MasterCard, Visa) či pro komunikaci tzv. impulzních produktů, které jsou v nabídce přímo u pokladen.

Polygrafie

Výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Produkty této výroby jsou hlavně knihy, časopisy, noviny a komerční tiskoviny.

Pop-up

Nejčastěji v kontextu internetové reklamy. Tzv. pop-up okno, tedy „vyskakovací okno“, se objeví nad ostatním obsahem stránky a zčásti nebo zcela jej překryje.
S termínem pop-up se rovněž můžeme setkat v kontextu obchodů, tzv. pop-up shops. Jedná se o krátkodobé pronájmy prostor, mnohdy jen na jeden den, které umožňují především online prodejcům odprezentovat své zboží bez nutnosti vlastnit kamennou prodejnu.

Portál

Portál je pojem z internetového marketingu označující weby s širokou paletou nabízených služeb. Mezi standardní služby, které portály poskytují svým uživatelům, patří zprávy, e-mail, chaty, vyhledávání na internetu, katalog webových stránek atp.

POS / POP

POS (Point Of Sale) / POP (Point Of Purchase) označuje místo prodeje, místo nákupu, někdy přeneseně aktivity nebo materiály používané pro komunikaci v místě prodeje. Komunikují cenu, působí na místě prodeje, podporují produkt i jeho komunikaci.

Positioning

Pozice značky na trhu, její odlišení od konkurence. Každý positioning musí definovat následující složky:
Cílová skupina (Target Audience).
Oblast, ve které se značka pohybuje, hřiště na kterém hraje (Playfield, Frame of Reference).
Jak se značka odlišuje od ostatních (Point of Difference).
Důvody, proč značku koupit (Reasons To Buy).

Postbuy

Post buy, post buy report – dokument – vyhodnocení mediálního plánu po jeho realizaci. Srovnání plánovaných a reálně dosažených parametrů kampaně. Evaluace úspěšnosti kampaně.

PostScript

Programovací jazyk popisující stránku pomocí grafických operátorů a rozlišující tři základní typy objektů – text, vektor a rastrový objekt.

Potisk zadní strany účtenek

Reklama umístěná na zadní straně účtenek formou potisku. Může se jednat o recepty, vlastní komunikaci obchodního řetězce či motivaci k dalšímu nákupu.

Potah

Část pevné vazby, na které je nalepena přední a zadní deska a hřbetník.

Povědomí o značce

Znalost značky v cílové skupině. Povědomí o značce (anglicky Brand Awareness) udává, kolik lidí z dané cílové skupiny zná. Rozlišuje se znalost značky spontánní, nebo podpořené.

PPA – Pay per Action

Pojem z internetového výkonnostního marketingu. Jeden z modelů platby za reklamu na internetu. Zadavatel za reklamu při tomto modelu platí až ve chvíli, kdy uživatel internetu provede na stránkách (webu) zadavatele stanovenou akci. PPA platební model se často využívá ve výkonnostním marketingu.

PPC – Pay per Click

Jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu. Placení nikoliv za imprese (zobrazení), ale za kliky. Zadavatelovi reklamy se zobrazují zdarma a platí až v případě, že na ně uživatel internetu klikne.
PPC platební systém se nejhojněji využívají v Search Engine Marketingu, kde se „PPC inzeráty“ zobrazují (většinou) na pravé straně vedle klasických výsledků vyhledávání.
Mezi nejvyužívanější PPC systémy v ČR patří: Sklik, Etarget, AdFox, AdWords
Nicméně, aby situace nebyla příliš jednoduchá, některé PPC systémy mohou zobrazit nejen text, ale i bannery, video či miniaplikace (tzv. gadgets). A aby toho nebylo málo, např. v Googlu je možné v některých případech platit nikoliv za proklik (PPC), ale i za tisíc zobrazení (CPT) nebo za lead (CPL). Jakákoliv snaha o přehledné kategorizování se tak mírně komplikuje.
PPC platební model se vyskytuje hojně v tzv. výkonnostním marketingu.

PPC systémy

PPC systémy jsou jednou z nejužívanějších oblastí výkonnostního marketingu a také (na pojmy a jejich prolínání) oblast nejkomplikovanější. Jedná se o starší a již ne zcela přesný (bohužel však velmi používaný) výraz pro reklamní systémy, které vznikaly u vyhledávačů (např. Google AdWords) a následně se rozšířily i mimo ně do celého internetu (tzv. obsahové sítě).
PPC je zkratka pro Pay Per Click a znamená, že v těchto systémech se obecně neplatí za zobrazení (impresi) reklamy, ale až v případě, kdy internetový uživatel na reklamu klikne (ani toto pravidlo však v PPC systémech již neplatí stoprocentně).
Jak již bylo zmíněno, PPC systémy vznikly u vyhledávačů a v této oblasti internetu také nadále dominují (zobrazování reklamy na základě hledaného dotazu). Existuje však ještě druhá složka PPC systémů, a to tzv. obsahové sítě. V nich si lze PPC systém představit jako prostředníka, který médiím (webovým stránkám) umožňuje vydělávat na jejich reklamním prostoru a zadavatelům umožňuje šířit jejich reklamní sdělení mezi běžné uživatele internetu. Webové stránky tedy nabídnou systému svůj prostor a ten k nim (na oplátku) posílá reklamy zadavatelů. Tržby (z PPC platebního modelu) si provozovatel webu a PPC systém dělí mezi sebe.
Mezi zvláštní specifika PPC systémů patří fakt, že se jedná o systémy aukční. Každý inzerent může přihazovat částku, kterou je ochoten za klik platit, a v souvislosti s tím, jak je jeho reklama proklikávána (a několika dalšími parametry), se pak zobrazuje před nebo za konkurenčními inzeráty.
Asi nejsilnější stránkou PPC systémů je pak samotné cílení reklamy. Prvním způsobem je (jak již bylo zmíněno) velmi relevantní cílení na klíčová slova (u vyhledávačů), kdy se reklama zobrazí uživateli po zadání přesně definovaného klíčového slova (součást tzv. Search Engine Marketingu). Druhým způsobem je cílení kontextové, tedy dle tématu stránek (na těch webech, které s PPC systémem vytvořily zmíněné partnerství).
Za tradiční reklamní formát v PPC systémech lze označit textový inzerát (o čtyřech řádcích), nicméně můžeme se setkat i s jakýmikoli formami bannerů, videobannerů či miniaplikací.

PPL

PPL (pay per lead) – platební model na internetu. Placení až za „lead“, což bývá obvykle odeslaný formulář, registrace nebo podobná akce na webových stránkách zadavatele.

PPO

PPO neboli Pay Per Order = zadavatel reklamy platí až v případě, kdy zákazník na internetu vyplní objednávkový formulář na jeho produkt.

PR – Public Relations

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami (municipalitami, státními orgány, zákonodárci, akcionáři atd.).
PR lze obecně definovat jako komunikaci zajišťující dobré vztahy s externími (někdy i interními) partnery firmy. Firmy většinou využívají pro potřeby PR specializovaných agentur – PR agentur.

PR agentura

PR agentura (public relations agentura) je společnost, která pro své klienty navrhuje, vytváří a provádí PR kampaně (koncepty). PR agentura zajišťuje komunikaci firmy (klienta) s médii (novináři), municipalitami, státními orgány, akcionáři, atp.

Preflight

Kontrola datových souborů dodaných zakazníkem. Mimo jiné se především kontoluje rozlišení rastrových objektů (min. 300 DPI), barvový prostor (CMYK) a připojení fontů.

Přebal

Obal s klopnami chránící hotovou vazbu – pruh papíru většinou potištěný s povrchovou úpravou, např. laminováním.

Přednostní výpisy

Přednostní výpisy je speciální forma reklamního formátu na portálech. Jedná se o o zakoupení prvních pozic na stránce určité kategorie v katalogu nebo u výsledků vyhledávání ve vyhledávačích.

Předsádka

Dvoulist sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy, který je namáhán při otvírání knihy, doporučujeme spec. předsádkový materiál s delšími vlákny v papírovině.

Přesah

Prostor s tiskovými daty (grafickým obsahem), který přesahuje výslednou velikost tikoviny. Používá se při tisku na spad (od kraje do kraje) kvůli nepřesnostem při tisku a řezání – aby nevznikaly „svítící“ bílá místa na okrajích tiskovin. Tato část tisku je při řezání ořezána.

Příbal

Reklama přibalená k magazínu. Magazín bývá zabalen ve fólii, aby příbalová reklama nevypadla. Nejčastěji se jedná o vzorek (sample), malé balení produktu pro vyzkoušení, nebo malý dárek. Časté u pracích prášků, aviváží, ale i třeba cereálních tyčinek. Příbalové dárky mají v oblibě zejména lifestylové magazíny, dávají například diáře, bižuterii, nebo dokonce malé kabelky.
Pokud je příbalová reklama atraktivní, zvyšuje prodaný náklad magazínu. Pozor, platí se za příbal do celého tištěného nákladu.

Přímá barva

Tisk speciální barvou (např. Pantone). Barvu není nutné vytvářet podle procentuálního zastoupení odstínů z jednotlivých procesních barev.

Prime-time

Hlavní vysílací čas (v televizi nebo rádiu). Denní doba, která je pro dané médium charakteristická nejvyšším počtem diváků /posluchačů z celého dne.
Do prime-time bývá soustřeďována hlavní programovací pozornost managementu televizních a rádiových stanic. Je zároveň nejpřitažlivější dobou pro inzerenty. V televizním vysílání se prime-time vymezuje dobou od 19:00-23:00 (v elektronickém měření v ČR), někdy je ale též ohraničen dobou od 18:00-23:00, nebo od 19:00 do 22:00. Prime-time rádiových stanic je naopak v ranních a dopoledních hodinách od cca 6:00 do 10:00.

Prodejní POS stojan

Reklamní stojan vyrobený inzerentem na míru pro danou reklamní aktivitu či značku. Cílem je zviditelnění produktu nad konkurencí.

Product placement

Umístění konkrétního produktu do filmu nebo televizního pořadu za účelem jeho zviditelnění. Před vysíláním pořadu, který product placement obsahuje, ale i po jeho skončení, musí být takový pořad označen patřičným symbolem. Na českých obrazovkách se používá symbol PP.
Na českých televizních obrazovkách je legální formou komerční komunikace od června 2010. Musí být označen před i po skončení vysílání pořadu, ve kterém se objeví (za tímto účelem používají pro označení české televize zkratku PP).
Aktivní PP: zapojení produktu nebo služby do scénáře zvoleného pořadu, vybraná postava pracuje s produktem a ve scénáři je rozvinutý příběh týkající se daného produktu.
Pasivní PP: prezentace produktu v dekoraci pořadu, zpravidla nedominantní cestou – produkt se používá jako v běžném životě.

Product prename

Pojem, který označuje a charakterizuje produkt ještě před jeho uvedením na trh. Používá se pouze pro komunikaci uvnitř firmy.

Programmatic buying

Programmatic buying je obecný pojem zahrnující nákup online reklamy pomocí aukčních systémů. Standardně se do něj řadí především RTA a PPC reklama.

Prompted Awareness

Podpořená znalost značky (v cílové skupině). Zjišťuje se tak, že se ve výzkumu respondentů z cílové skupiny ptáme: Znáte značku XY?

Propaganda

Propaganda je rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Propaganda je často doprovázena zkreslováním faktů. Propaganda se mnohdy odkazuje na nějaký vyšší účel, využívá lidských vášní, strachu i nenávisti.
Z pohledu marketingové branže se propaganda dá vyložit jako ideologicko-politický marketing s cílem ovlivňování cílové skupiny, má dlouhodobý charakter, je ofenzivní, koncepční a systematická. Spadá do něj komplex komunikačních strategií. Propaganda může být ideologická, vojenská, hospodářská, bílá (relativně etická), nebo černá.

PV – page views

Jedná se o počet zobrazených webových stránek v určitém období.

Q


QR kód

Quick Response. QR kódy jsou (obecně) velmi podobné čárovým kódům, které známe téměř z každého produktu v samoobsluze. Stejně, jako když pokladní při placení přiloží čtečku ke kódu a už nemusí cenu produktu zjišťovat, lze přiložit telefon (s fotoaparátem a nainstalovanou čtečkou) ke QR kódu, který již zobrazí obsah kódu (většinou přesměruje na mobilní webové stránky).
QR kódů byly svého času velmi slibné, zejména díky své schopnosti propojit offline a online svět. Jeho potenciál v oblasti mobilního marketingu se však příliš nenaplnil.

Queen size

Formát o velikosti 200×60 cm používaný v outdoorové reklamě. Jde o reklamu umístěnou na dopravních prostředcích formou polepu nebo potisku.

Queritur

Ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech uvození univerzitního žánru kvestie-disputačního pojednání, za nímž následuje otázka či problémový okruh, které mají být řešeny, jakož i jednoduchá kladná či záporná odpověď, po nich pak argumentace.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář