Slovník E, F

E


E-commerce

E-commerce (electronic commerce), tedy elektronický obchod, je termín pro jakýkoliv druh podnikání nebo obchodní transakce, která zahrnuje přenos informací přes internet. Elektronický obchod umožňuje spotřebitelům nakupovat zboží a služby bez bariér času nebo vzdálenosti.

E-mailing – Newsletter

E-mailing (e-mail marketing) je formou direct marketingu. Znamená hromadné rozesílání e-mailových zpráv na databázi příjemců, kteří s touto formou oslovení vyjádřili souhlas. Tuto formu komunikace je možné snadno měřit a vyhodnotit její efektivitu. Je také možné cílit na specifické skupiny na základě údajů, které o příjemcích máme (sociodemograficky, dle zájmů apod.). Další cestou, jak e-mailing zefektivnit, je tzv. perzonalizace zpráv, tedy nabídky postavené příjemci na míru podle jeho chování v minulosti.

EAN

European Article Numbering – jeden z mnoha typů čárových kódů sloužící k označovaní spotřebního zboží.

EEG – Elektroencefalografie

Elektroencefalografie je vyšetřovací metoda, která ke sledování mozkových aktivit využívá elektronických sond přiložených k povrchu hlavy. Využívá skutečnosti, že mozek při své práci mění svůj elektrický potenciál. Každou činnost (spánek, řešení matematických úloh, sledování rozhlasu) provází jiný typ mozkových aktivit, a tak přístroj – elektroencefalograf – zapisuje pokaždé jinou charakteristickou křivku. Podle tvaru křivky lékař rozhoduje o diagnóze, reklamní výzkumník tak může zkoumat třeba míru emocí spojenou s promítaným reklamním spotem.
Používá se jako jedna z výzkumných metod v neuromarketingu.

Efektivní frekvence

Počet zásahů, při kterém jsou reklamy nejúčinnější. Pro každou reklamní kampaň je tato hodnota jiná. Efektivní frekvence záleží na typu produktu, cílové skupině, situaci na trhu, znalosti značky, období, na předchozí mediální podpoře, na aktivitě konkurence a spoustě dalších parametrů. Mediální agentury zpravidla disponují know-how, nástroji, které napomáhají určit optimální počet zásahů za určité období. (Období se obvykle vztahuje k nákupnímu cyklu produktu.)
Pokud budeme mít za úkol uvést na trh nový výrobek (launch produktu, značky) ve velmi konkurenčně nabitém segmentu, budeme potřebovat více kontaktů s cílovou skupinou. Například uvést na trh novou značku piva bude obtížný úkol a bude nutné tří až pěti zhlédnutých reklam za týden.
Naopak pokud budeme chtít průběžně podporovat prodeje již zavedené značky tvrdého alkoholu, postačí nižší počet kontaktů s reklamou. Například dva až čtyři kontakty s reklamou za měsíc.

Effie

Soutěž o nejefektivnější reklamní kampaň. Effie je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. V dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.
Soutěž se koná ve více než třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Global Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa. V České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997, kdy AKA – Asociace komunikačních agentur získala licenci od americké společnosti AMA N.Y.

Egyptienka

Tiskové patkové (serifové) písmo bez stínovaní, které má stejně silné patky jako ostatní tahy.

Elektrostatický tisk

Technologie tisku, která využívá vlastností elektrostatického pole a elektrostatických nábojů k vytvoření obrazu z prášku nebo inkoustu na výstupní médium.

Emoji

Výraz emoji, čti emodži, pochází z japonštiny a skládá se ze slov e – obrázek – a moji – povaha, osobnost. Podobnost s anglickými výrazy emotion nebo emotikon je tedy pouze náhodná.
Jedná se o smajlíky a obrázky, nejčastěji využívané v elektronických zprávách a webové komunikaci, pro vyjádření emoce či doplnění psaného textu.

Engagement marketing

Engagement marketing je marketingová strategie, která vede zákazníky k účasti na evoluci produktu nebo značky. Obecně se pojem též používá jako „vtáhnutí zákazníka do hry“.

Entrance door

Reklamní nosič umístěný na vstupních dveřích do prodejny nebo nákupního centra. Obvykle se jedná o velkoformátovou reklamní fólii.

Entrance gate

Reklamní nosič umístěný na vstupních elektronických detekčních branách prodejny. Typicky se jedná o papírový návlek s vizuálem inzerovaného produktu.

Entrance sleeves

Reklamní nosič umístěný na vstupních automaticky se otevírajících ramenech. Typicky se jedná o papírový návlek s vizuálem inzerovaného produktu.

Etický Kodex Reklamy

Etický kodex slouží k tomu, aby reklama sloužila k informování veřejnosti a plnila etická hlediska působení reklamy. Cílem tohoto kodexu je, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
Kodex reklamy (dále jen „Kodex“) vydaný Radou pro reklamu (dále jen „RPR“) ve shodě s článkem III. stanov RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.
Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v reklamě.
Zároveň členské organizace RPR budou usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty působící v oblasti reklamy na území České republiky respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu.

Event Marketing

V překladu též „marketing akcí“, který využívá různé formy společenských akcí. Cílem Event Marketingu je prohloubit vztahy s obchodními partnery formou nevšedního zážitku.

Exkluzivita

Exkluzivita může znamenat více možností:
1. Klient si vymíní, že jeho agentura nebude pracovat pro žádného jiného klienta ze stejného segmentu.
2. Klient si vymíní, že u daného programu nebude jiný sponzor ze stejného segmentu.
3. Výhradní zastoupení: dovozce zastupuje dováženou značku na českém trhu exkluzivně, nikdo jiný tuto značku v ČR nesmí dodávat, prodávat.

F


Face to Face

Výzkumná technika Face to Face neboli F2F spočívá v řízeném rozhovoru při marketingovém výzkumu. Osobní komunikace tazatele s respondentem, zpravidla jeden na jednoho.
Umožňuje přímý kontakt s dotazovanou osobou, lze ukazovat loga značek, obaly a dotazovat se tak na velmi širokou paletu otázek, problémů atd.

Falcování

Při falcování je papír ručně nebo strojově skládán na výsledný formát. Falc se používá u menších gramáží papíru (do 170 g/m2), u vyšších gramáží se papír biguje.

First try

Česky doslovně „první vyzkoušení“. Jedná se o moment, kdy spotřebitel poprvé vyzkouší neznámý výrobek, produkt, značku. Často se jej dosáhne pomocí ochutnávek či samplingu.

Flash mob

Skupina lidí, která se zorganizuje na internetu, následně se setká na veřejném místě a vykoná něco neobvyklého, poté se opět rozptýlí.
Zpravidla se jedná o dost bizarní eventy, události, někdy o demonstraci, charitativní akci apod. Účastníci si vymění instrukce dopředu, přes e-maily nebo na Facebooku: kdy a kde se sejdou, jaké budou kostýmy, další výbava a jak se bude celá akce odehrávat.

Flattr

Flattr je jednoduchý mikroplatební systém, který umožňuje finančně podpořit tvůrce obsahu kdekoliv na webu jediným kliknutím. Na webových stránkách, které mikroplatby umožňují, tak můžete ocenit autora za pěkný článek, grafiku či písničku.

Flexotisk

Flexotisk nebo také flexografie patří k technikám tisku z výšky, kde jsou tiskové prvky vyvýšeny nad netisknoucími místy (rotační tisk z polymerního štočku na předmět). Tisková technologie určená především pro potisk obalových materiálů (fólie, lepenky a kartóny). Umožňuje potisk nesavých materiálů jako jsou plasty nebo kov.

FMCG

FMCG – Fast Moving Consumer Goods (FMCG), někdy též Consumer Packaged Goods (CPG) je označení pro rychloobrátkové zboží.

Focus group(s)

Focus group je název pro kvalitativní výzkumnou metodu. Focus groups se používají pro zjišťování motivů jednání, důvodů odmítání produktu, informací kvalitativního charakteru, tvorbě hypotéz.
Výzkumná agentura rekrutuje skupinu respondentů z cílové skupiny (8-10 lidí) a prostřednictvím moderátora s nimi vede diskuzi na dané téma. Může to být problematika určité produktové kategorie, testování konceptů reklamních spotů apod. Zadavatel (klient) focus groups má možnost sledovat tuto diskuzi pasivně, např. pomocí videokamery nebo polopropustného zrcadla.
Určité riziko focus groups představuje možná účast respondentů, dominantních jedinců, kteří svým názorem mohou ovlivnit názor zbytku respondentů. Výstupy takové focus group potom budou ovlivněné a nebudou podávat dobrý obraz reality.
Focus groups se realizují jednou či vícekrát, např. v Praze a mimo Prahu, jelikož hodnoty a chování obyvatel velkých měst se zpravidla liší od ostatních spotřebitelů.

Font

Datový soubor, který definuje určité písmo. Při výběru fontu je třeba dávat pozor, aby obsahoval kompletní znakovou sadu včetně českých znaků a při tvorbě tiskového PDF je nutné, aby byl tento font k PDF připojen.

Fotosazba

Nebo též – fotografická sazba. Je to způsob sazby, při kterém pomocí fotosázecích strojů dochází k fotografické projekci obrazu písmen, řádků nebo stran na citlivý papír, film nebo fólii. Nahradila nejen pomalejší ruční sazbu, ale také horkou sazbu, protože je jednodušší a bezpečnější.

Freemium

Termín Freemium se skládá ze slov Free a Premium. Popisuje obchodní model, který nabízí základní produkt či službu zdarma a zisk je generován prodejem doplňkových prémiových služeb a funkcionalit. Příklady úspěšných Freemium modelů jsou třeba Skype nebo LinkedIn.

Frekvence

Počet zásahů naší cílové skupiny určitým sdělením.

Frekvence rastru

V rastru je výsledný obraz složen z malých tiskových bodů uspořádaných do řad (lines).
Vzdálenost těchto čar je stálá, konstantní a nazývá se frekvence rastru. Udává se v počtu čar na jeden palec (2,54 cm), tedy lines per inch nebo také v počtu čar na jeden cm, tedy lines per cm.

FTP

File Transfer Protocol – způsob přenosu dat mezi klientem a tiskárnou, kde zákazník prostřednictvím svého účtu ukládá data přímo na server tiskárny.

Full banner

Formát internetové reklamy. Horizontální reklamní proužek 468×60 pixelů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář