Slovník C, D

C


Cannes Lions

Nejprestižnější mezinárodní festival reklamní kreativity. Cannes Lions byl založen v roce 1954, poprvé proběhl v Benátkách, potom se konal v Monte Carlu a v Cannes. Následně probíhal střídavě v Benátkách a Cannes, kde nakonec zakotvil v roce 1984. Koná se většinou třetí týden v červnu.
Dnes se na Cannes Lions hodnotí práce v 16 kategoriích. Kromě hlavní ceny Grand Prix se udělují ještě Zlatí, Stříbrní a Bronzoví lvi.

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

Metoda sběru dat. Osobní dotazování za pomoci počítače.
Tazatel odpovědi respondenta ukládá přímo do notebooku nebo PDA. Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť zpravidla odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC.

Casting

Výběrové řízení na obsazení herců do reklam.

CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing

Metoda sběru dat. Telefonické dotazování za pomoci počítače. Tazatel odpovědi respondenta dotazuje při telefonickém rozhovoru a data ukládá přímo PC, zpravidla v call centru.
Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC. Zároveň je levnější než jiné výzkumné metody face to face, jelikož není nutné cestovat za respondenty. Nevýhodou je, že respondentovi CATI výzkumu není možno ukázat vizuální informace (loga, reklamy, apod.).

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

Metoda sběru dat – dotazování na webovém formuláři.Realizátor výzkumu vytvoří na internetu interaktivní webový dotazník, na který respondent odpovídá sám za pomoci své klávesnice a myši. Tato metoda umožňuje zobrazit obrázky, grafiku, balení, packshoty, ale i přehrát TV nebo rozhlasový reklamní spot. Dotazník umožňuje různé přetahování objektů na stránkách, hry a další interakci, samozřejmostí je také možné slovní hodnocení respondenta. Při použití Flash technologie je dotazník velmi graficky zdařilý, interaktivní a respondenty baví, neobtěžuje.
Díky tomu CAWI spojuje výhody kvalitativního i kvantitativního výzkumu a představuje tak novou dimenzi ve výzkumných metodách. Odpovědi jsou zaznamenány v elektronické podobě, což umožňuje jejich rychlé a efektivní zpracování.
Rekrutace respondentů probíhá buď bannerem, pop-up oknem, nebo cíleným e-mailem. Vybraným uživatelům je doručen e-mail s odkazem na stránky s dotazníkem, nebo se tento odkaz uplatní při kliknutí na rekrutační banner nebo pop-up okno se žádostí o spolupráci ve výzkumu.

Cenzura

Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.) a mediální produkce, která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných.

Certifikovaný digitální nátisk

Certifikací nátisku rozumíme důvěryhodné zpětné ověření přesnosti nátisku po vytištění. Hovoříme-li tedy o certifikaci nátisku, nemáme na mysli jakési „generální“ oznámkování nátiskového procesu ani žádný speciálně vyvinutý nátiskový systém, ale metodiku postupu při výrobě nátisku.

Channel Neutral Planning

Přístup k plánování komunikačního mixu, kdy se nejprve stanoví cíle kampaně a její strategie (jak cílů dosáhnout) a pak teprve kanály, kterými bude komerční sdělení šířeno.
Tento přístup odstraňuje nešvar, kdy se klientské zadání řešilo stylem: „Hurá, mám skvělý nápad, natočíme TV spot.“ Strategie se tedy při Channel Neutral Planningu určuje v závislosti na potřebách zadavatele reklamy, a ne na základě kreativních exekucí.

Channel split

Rozdělení investic nebo GRPs na jednotlivé TV stanice. Součet dává 100 %.

Cílová skupina

Cílová skupina (angl.: Target Group, Target Audience) je definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout. Mimo demografické proměnné je vhodné popis CS doplnit i o lifestylové, spotřební nebo psychologické popisy, které umožňují cílovou skupinu lépe pochopit a účinněji oslovit.
Např.:
A15+ – všichni lidé starší 15 let (anglicky A15+ pro All 15+)
HW 18-54 – Hospodyně ve věku 18 až 54 let (Housewives 18-54)
M 30-65 SŠ+ – Muži 30-65 let se středním a vyšším vzděláním

Cicero

Jednotka typografické měrné soustavy jejíž název je odvozen od Ciceronových Listů, vydaných s touto velikostí písma v Římě koncem 15. století tiskařem Sweynheimem. Pro typografická měření se užívala kovová měřidla zvaná cicerátka (1 cicero = 4,513 mm = 12 bodů).

Claim

Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy.

Click Fraud

Podvodné prokliky (Click Fraud) je termín vztahující se k PPC marketingu (součást Search Marketingu). Jedná se o umělé generování klikání na reklamy. PPC systémy jsou systémy, kde se za prokliky platí, tedy umělým navyšováním klikání se zvyšují i náklady zadavatelů.

Click Rate

Ukazatel, jaké je procento kliknutí na reklamu ze všech impresí (zobrazení) reklamy. Někdy Click-Through-Rate (CTR).

Client Net

Finální cena pro klienta – po odečtení slev, bonusů, agenturní provize atd. Může být uvedeno také jako Client Cost.

Client Service

Oddělení v mediální agentuře, které se stará o jednoho nebo více klientů z řad zadavatelů reklamy – vede zpravidla Client Service Director.

Clutter

„Nasycenost“ konkrétního prostředí reklamou. Je možné ji měřit podle skupiny médií, pro jednotlivá média anebo kategorie produktů. Například je-li v českém televizním vysílání příliš mnoho reklamy, říkáme, že v ČR je vysoký clutter.

CLV – CityLight

CityLight Vitrine. Nosič venkovní reklamy o rozměrech 118,5 x 185 cm. CityLighty bývají obvykle prosvětlené.

CMYK

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna). Model obsahuje čtyři základní barvy: azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK) – někdy se také označuje jako klíčová (Key).

Co-branding

Praxe používání více značek společně v rámci jedné reklamní kampaně či spojení v rámci jednoho produktu nebo služby. Cílem takové spolupráce je spojit sílu obou značek, vybudovat synergii a zvýšit konečný efekt.

Co-creation

Zapojení spotřebitelů, potenciálních zákazníků do procesu tvorby produktu, reklam, komerční komunikace obecně.
Skvělým domácím příkladem je tvorba nového piva Pardál pivovarem Budějovický Budvar, kdy společnost úspěšně zapojila do procesu vaření nového piva i do tvorby jeho reklamy pivaře z jižních Čech.

Color marketing

Pod výrazem Color marketing si představujeme techniky sloužící k vzbuzení zájmu o produkt pomocí barev. Barvy mají pro vidomé lidi svůj neměnný význam a představují významný psychologický nástroj. Pomocí barev můžete vysílat významné, pozitivní i negativní informace: podporovat prodeje, vzrušit nebo uklidnit dav, přitahovat pozornost.
Využití: (product, logo) design, packaging, web construction, merchandising, media.
V Color marketingu se využívá skutečnosti, že každá barva působí na spotřebitele jinak, přitom však stejně na cílové skupiny:

Černá – barva spojená se smutkem (v západním světě), se silou, s inteligencí, ale i zlem (kovboj s černým šátkem je obvykle záporný hrdina). Černá opticky zeštíhluje lidské postavy. Jedná se o vážnou barvu spojenou se silnými niternými emocemi.
Červená – přitahuje pozornost, lidské oko vždy nejprve zaznamená červené objekty (viz malíř Piet Mondrian). Lidé obklopení červenou barvou vykazují zvýšený tep, subjektivně pociťují, že se jim hůře dýchá. Barva spojená s agresivitou, energií, životem (krev), pohybem, dynamikou, vzrušením.
Růžová – symbol romantiky, něžnosti, lásky a jemných citů.
Modrá – obloha, moře. Nejoblíbenější barva většiny lidí. Uklidňuje. Barva věrnosti, loajality (viz modré uniformy), stálosti, moudrosti, důvěry (proto ji hojně využívají banky a pojišťovny), ale i podřízenosti. Pokud jsou lidé obklopeni modrou barvou, jejich těla produkuje látky, které zklidňují. Ne náhodou je modrou vymalováno mnoho ložnic.
Žlutá – symbolizuje veselí, radost, smích, slunce, štěstí a dobrou náladu. Mozek lidí obklopených žlutou barvou produkuje serotonin (látka způsobující dobrý pocit). Originální smajlík má žlutou barvu! Pozitivní barva (použitá v menším množství) dokáže povzbudit prodeje. Zlaté odstíny znamenají pozitivní přísliby do budoucnosti.

Commercial

Televizní nebo rozhlasový reklamní spot.

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI) je systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správné strategické rozhodnutí, které pomůže zvýhodnit firmu oproti ostatním konkurentům. V mediální branži se může jednat o sledování investic do reklamy, celkovou komunikaci vůči zákazníkům apod.

Content marketing

Content marketing neboli obsahový marketing je součástí tzv. inbound marketingu. Jde o získávání a udržení zákazníků pomocí tvorby relevantního a atraktivního obsahu. Podstatou je pravidelné a cílené poskytování hodnotných informací zákazníkům s cílem získat jejich loajalitu.

Cookies

Cookie je malý kód (představte si ho třeba jako znakový řetězec), který si webová stránka prostřednictvím prohlížeče ukládá na PC uživatele za účelem pozdější komunikace. Jedná se třeba o identifikaci uživatele, uživatelské nastavení čtených sekcí, označení oblíbených článků nebo třeba obsah nákupního košíku. Podle cookies se také dají sledovat čtenosti internetových serverů i jejich sekcí.

Copywriter

Osoba mající na starosti psaní (skládání) textů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Kromě klasických textů reklamy se využívá i při psaní PR článků nebo v Search Marketingu.

Cosmic Cursor

Formát internetové reklamy. Animace klienta, která je připojena ke kurzoru myši. Tento formát je vhodný pro image kampaň. Není proklikávací.

Counterprogramming

Counterprogramming označuje přístup TV stanice k tvorbě programového schématu, aby svými pořady vzdorovala konkurenční stanici, odlákala jí diváky a přímo s ní bojovala (Counter znamená proti).
Často se proti úspěšnému formátu A na jedné TV stanici nasadí cokoli jiného, co má potenciál pořadu A, za účelem odlákat diváky. Příkladem může být souboj reality show, kdy ve stejném čase nasadí Nova Big Brother proti Vyvoleným na Primě, jedná se o přímý souboj.
Tento přístup negativně ovlivňuje celkovou sledovanost TV. Pokud totiž na všech TV stanicích poběží v úterý večer reality show, není výběr a televizní divák pak rezignuje na televizní zábavu jako takovou. Alespoň na tento večer, ovšem pokud se situace opakuje jako na podzim roku 2005, je sledovanost negativně ovlivněna dlouhodobě.

CPA – Cost per Action

Jeden ze způsobů placení za reklamu. Zadavatel reklamy platí až v případě, kdy uživatel (na základě reklamy) provede stanovenou akci (registraci, objednávku zboží, vyplnění formuláře apod.).

CPC – Cost per Click

Jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu, kdy se cena stanovuje podle počtu impresí (zobrazení) reklamy. Většinou se jedná o 1000 impresí (zobrazení).

CPE – Cost per Engagement

Cena za interakci/angažování/zapojení uživatelů. Jedná se o velmi netradiční platební model za reklamu na internetu, který je zatím spíše ve fázi testování. Zadavatel reklamy neplatí za imprese ani kliky, ale za to, když uživatel s jeho reklamou provádí určité interakce. Z toho je zřejmé, že se jedná především o flashové bannery, gadgety a podobné formáty obsahující hry, předváděčky produktů apod.

CPEx

Czech Publisher Exchange (CPEx) je sdružení předních českých provozovatelů online médií – AdActive, Czech News Center, Economia, Mafra a Mladá fronta, které inzerentům zpřístupňuje reklamní plochy pomocí technologie RTB. Díky kombinovanému měsíčnímu zásahu více než 4,5 miliónu českých uživatelů představuje největší nabídku kvalitních reklamních ploch v českém RTB.

CPM

CPM je zkratka z anglického Cost per Mille a vyjadřuje cenu za tisíc zobrazení. Má tedy stejný význam jako CPT (Cost per Thousand).

CPP – Cost per Point

Cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny. Též cena za 1 GRP, za jeden procentní bod sledovanosti. Používá se zejména v TV k určení ceny televizní reklamy. Rovněž může sloužit k porovnání cenové nákladnosti různých televizních strategií.
Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPP v TV se CPP např. na internetu. To proto, že třicetisekundový (audiovizuální) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než (třeba vizuální) banner. Stejně tak nelze srovnávat CPP za 30″ spot s CPP za 10″ spot případně CPP v různých cílových skupinách. Pokud srovnáváme CPP, tak se vždy srovnávají údaje v jedné cílové skupině.

CPT – Cost per Thousand

Používá se v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu znamená cenu za tisíc „zobrazení“ reklamy.
CPT je používáno jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy na konkrétních serverech nebo tiskových titulech. CPT se však dá přepočítat i v TV, rádiu a dalších médiích.
Dříve se místo CPT používal pojem CPM (Cost per Mille) se stejným významem – dodnes se s ním setkáme v zahraničí.
Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechna vyhodnocovaná média (obvykle „všichni 12+“ nebo „všichni 15+“, vyhodnocuje se pro konkrétní cílovou skupinu, na kterou plánujeme kampaň).
Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPT v rozhlasu s CPT v tisku nebo na internetu. To proto, že třicetisekundový (zvukový) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než celostránkový (vizuální) inzerát. Stejně tak nelze srovnávat CPT za barevnou celostránku s CPT za černobílou půlstranu.

CPV – Cost Per Viewer

Cost per Viewer (CPV) – pojem používaný u reklamy v kinech, který označuje cenu za zásah jednoho diváka. Pohybuje se od 1 Kč za diváka výše, běžně okolo 2-4 Kč.

CR – Conversion Rate

Konverze a konverzní poměr jsou důležité pojmy z oblasti výkonnostního marketingu. Jednoduše by se dalo říct, že se jedná o ukazatele efektivity reklamní kampaně.
Konverze
Konverze je akce, kterou chceme, aby uživatel internetu na našem webu udělal. V případě, že vlastníte např. e-shop, se za konverzi dá určit „Objednávka zboží.“ V jiných případech si můžete za konverzi stanovit např. vyplnění on-line dotazníku nebo zaregistrování se do (nějakého) klubu.
Konverzní poměr
Konverzní poměr je poměrem již zmíněných konverzí ku počtu kliků (myšleno kliků na reklamy, které přivedly potenciální zákazníky právě na Váš web).
Měření konverzí
Konverze se měří nasazením měřících kódů.

CRM – Customer Relationship Management

Řízení vztahů se zákazníky. Její základní filozofií je získávat a udržovat co nejlepší a nejhodnotnější vztahy se zákazníky. Snaží se o přístup, který co možná nejvíce respektuje zákazníka, cílem je vytvořit pevný, na důvěře založený vztah, které vytvářejí pro obě dvě strany vysokou hodnotu. Důvodem pro řízení vztahů se zákazníky a generování výnosů z něho je levnější než získávání zákazníků nových.
CRM vyžaduje zákaznicky orientovanou podnikatelskou kulturu pro podporu efektivních marketingových, obchodních a servisních procesů.

Cross Effect

Celý název zní Media Channel Cross Effects. Popisuje účinek kampaně realizované v jednom media typu na výsledky jiného media typu v kampani.
Například respondenti výzkumů zjišťujících účinnost rozhlasových kampaní často při dotazování zmiňují vizuální prvky známé z TV reklamy. TV reklama tedy pomáhá funkci rozhlasové reklamy a naopak rozhlas prodlužuje účinek TV kampaní.

Cross Promotion

Cross Promotion je vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů (služeb).

Crowdfunding

Crowdfunding označuje způsob získávání peněz formou sbírky, ke které se hojně využívá možností internetu. Mezi provozovateli crowdfundingu se řadí například americká platforma Kickstarter.com, který jen v roce 2012 pomohl financovat 18 109 projektů, mezinárodní Indiegogo.com či česká obdoba Hithit.com.

Crowdsourcing

Doslova „dav-zdroj“, kde zdrojem je dav. Pokud potřebujete pomoc nebo odpověď na svoje otázky, oslovíte přímo cílovou skupinu. Myšlenkou v pozadí je „víc hlav, víc ví“ podle knihy „The Wisdom Of Crowds“ (James Sirowiecki).
Obvykle oslovíte (rekrutujete) tvořivý, přemýšlivý vzorek lidí z cílové skupiny a s nimi potom komunikujete – ať už online, nebo face to face. Podle toho, co požadujete, můžete crowdsourcing pokládat za metodu výzkumu, metodu tvoření reklamních strategií nebo třeba metodu kreativního myšlení (něco jako brainstorming).

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR neboli společenská odpovědnost firem označuje takové vedení firmy a budování vztahů s partnery, které přispívá ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Jde o dobrovolný závazek chovat se zodpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Typicky se jedná o tři klíčové oblasti – ekonomickou (např. transparentnost, odmítání korupce apod.), sociální (striktní dodržování lidských práv) a environmentální (např. šetrná produkce či ekologická politika).
V oblasti CSR jsou každoročně udělovány i ceny, například TOP Odpovědná firma nebo cena Via Bona.

CTP

Computer To Plate, technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku v minulosti.

CTR – Click Through Rate

Míra prokliku (CTR / Click Rate) – pojem z internetového marketingu. Udává poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu.

D


Daily Reach

Denní zásah neboli denní reach. Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah média nebo kampaně za jeden den.
Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti
rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak Weekly Reach (týdenní zásah – poslechovost v posledních sedmi dnech), tak Daily Reach (poslechovost včera).
Pojem denního zásahu, Daily Reach 6 %, znamená, že:
Rádio – danou rozhlasovou stanici naladilo 6 % cílové skupiny alespoň na pět minut v daném dni (5 min nepřetržitě).
TV – danou TV stanici sledovalo 6 % cílové skupiny alespoň tři minuty v týdnu (3 min nepřetržitě).
Kampaně – z dané kampaně zaznamenalo 6 % cílové skupiny alespoň jeden spot za týden.

Daypart

Daypart neboli část dne. Nejznámější část dne je prime-time, hlavní vysílací čas. Tomu předchází Prime Access, další jsou Daytime nebo Night. Off-time nebo také off-prime jsou časy mimo prime-time.
Pojem se zavádí kvůli daypart splitu.
6:00-17:00 Daytime
17:00-19:00 Prime Access
19:00-22:00 Prime-time (komerční TV i rozhlas používají jiné definice, viz Prime-time)
22:00-23:30 Night
23:30-06:00 Late Night

Daypart split

Rozdělení investic nebo GRPs do jednotlivých částí dne. Součet dává 100 %. Používá se při analýzách konkurenčního chování a při plánování.

Deadline

Označení pro nejzažší termín, do kterého musí být úkol splněn.

Decay Effect

Označuje odeznívání účinků reklamy po jejím skončení, zastavení, stažení z éteru.

Decision maker

Osoba s rozhodovací pravomocí. Význam záleží na kontextu. Například při výběru značky rodinného automobilu je osobou s rozhodovací pravomocí zpravidla manžel. V oblasti B2B se zpravidla jedná o osoby s pravomocí rozhodovat o investicích ve společnostech a firmách: finanční ředitelé, IT manageři, procurement, ministerští úředníci apod.

Demografie

V obecném významu je demografie věda, která zkoumá proces reprodukce lidské populace.
V reklamním žargonu demografie popisuje strukturu populace nebo cílové skupiny.
Jedná se o data popisující rozložení populace pro účely mediálního výzkumu a definice cílových skupin (klasické demografické proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, příjem, atd.)

Demoverze

Neúplná (náhledová) verze.

Deník

Denně vycházející tištěné periodikum. Nejčastěji vychází 6x týdně, ale jsou i deníky, které vycházejí 5x (např. Hospodářské noviny, E15) nebo 7x týdně (Blesk a nedělní vydání Nedělní Blesk).
V ČR vycházejí deníky nejčastěji ráno, ale existují i večerníky (v ČR např. již zaniklá Večerní Praha).

Denzita

Optická hustota barev, která je přímo úměrná tloušťce vrstvy a koncentraci látky, která dopadající světlo absorbuje. K jejímu měření se v ofsetovém tisku používají denzitometry, které měří hustotu barev odražených od tzv. škály.

Didot

Jméno francouzské rodiny tiskařů a vydavatelů, věnující se tomuto oboru po čtyři generace. Díky svým úspěchům a přínosům v oblasti tisku, typografie a vydavatelství propůjčila své jméno měrnému typografickému systému, který zdokonalil François-Ambroise Didot (1730-1804) a písmu Didot vytvořeným Firminem Didotem (1764-1836).

Digitální televize

Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0. Přínosem DVB je vyšší kvalita obrazové i zvukové informace, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivní služby atd.
Druhy digitálního vysílání:
DVB-T (pozemní digitální televize) – v ČR nejrozšířenější typ digitálního vysílání, které není zpoplatněné
DVB-S (satelitní příjem) – k příjmu je nutné vlastnit přístupovou kartu
DVB-C (digitální kabelová televize)
IPTV (příjem přes internet)

Digitální tisk

Digitálním tiskem rozumíme technologie, kdy je počítač (grafická stanice) spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska. Nejprimitivnějším podáním digitálního tisku je barevná kancelářská tiskárna.

Diminishing returns

Snižující se účinek / návratnost investic. Popisuje skutečnost, že za každou investovanou korunu v médiích dostáváme méně mediálního výkonu než za korunu předešlou.

DINKY

DINKY (Double Income No Kids Yet) označuje mladé bezdětné páry. Oblíbená cílová skupina: mají dvojí příjem, ale zpravidla žádné závazky. Proto mohou a také zpravidla rádi a dost utrácejí za cokoliv.

Direct Mail

Základní nástroj direct marketingu. E-mail nebo listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či propagační materiály (credentials, leták, ceník). Často hraničí s nevyžádanou reklamou (tzv. SPAMem).

Direct marketing

Direct marketing (přímý marketing) je obecný název pro marketingovou komunikaci spočívající v přímém kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. Výchozím bodem je snaha odstranit anonymitu zákazníků, snažit se učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených (tzv. personalizace). Obsahuje přímé (direct) oslovení (např. direct mail, aktivní telemarketing atp.) nebo ve vyvolání přímé reakce adresáta (odpovědní zásilka, odpovědní kupony, teleshopping atd.).
Důležitou součástí direct marketingu je práce s databázemi klientů či potenciálních klientů, jejich třídění, systemizace a vytěžování (data mining).
V České republice zastřešuje subjekty aktivní v direct marketingu ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu.

Disperzní lak

Převážně přírodní nebo syntetická pryskyřice rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle, která po uschnutí vytvoří na tiskovině čirý film.

DMP – Data Management Platform

Data Management Platform. Systémy umožňující práci s 1st, 2nd a 3rd party daty a jejich využívání v rámci RTB ekosystému (programmatic buyingu).

Docusoap

Docusoap je televizní žánr, který zaznamenává situace dokumentární formou a zpracovává je (stříhá) jako seriál. Většinou sleduje příběh lidí, které spojuje určité prostředí a vykresluje proměnu jejich vztahů. Tvůrce do průběhu scén nezasahuje, záleží tak na jeho osobnosti, jak blízko se k aktérům dostane.
Dokončovací zpracování
Závěrečná výrobní fáze v polygrafii, zahrnující knihařské a další práce následující po tisku. Jedná se o konečnou úprava tiskovin.

DOOH – Digital Out of Home

Digital Out Of Home – Out of home reklama (venkovní reklama) s digitálními displayi.

Dotisk

Dodatečný tisk nákladu ze stejných, již použitých podkladů.

Downmarket

1. Segment populace, který se zaměřuje na poměr cena/výkon, nízkou cenu a základní služby.
2. Segment trhu, který se zaměřuje na poměr cena/výkon, nízkou cenu a základní služby.

DPI

Zkratka Dots Per Inch – je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce (jinými slovy hustotu nebo jemnost rozlišení obrazu). Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili, pixely na palec.
Patří do žargonu grafiků, fotografů a techniků, má význam pro kvalitu rozlišení obrázku. Zpravidla platí, že čím vyšší hodnota rozlišení dpi, čím více obrazových bodů na palec, tím kvalitnější obrázek dostaneme. Pro zobrazení na monitoru nebo webu stačí menší hodnoty dpi (Microsoft Office tvrdí dpi 72 bodů na palec), pro tisk na papír zpravidla 300 dpi a výše, laserové tiskárny zvládnou 1200, ale i 2400 dpi.

DSP – Demand Side Platform

Pokročilé systémy na plánování a správu online kampaní. Mezi hlavní charakteristiky DSP systémů patří:
1) Real-Time Aukce – o každou impresi (zobrazení reklamy) se soutěží v aukci v reálnou dobu (milisekundy před tím, než se banner uživatelovi načte).
2) Open RTB protokol. DSP fungují na Open RTB protokolu, který je „open source“ – tedy umožňuje připojení se do čím dál komplexnějšího systému jakémukoliv hráči, který má v této oblasti co nabídnout (data, reklamní prostor, technologii, reklamu..).

DTP

DTP (desktop publishing nebo lidově détépko) – označení pro firmu nebo oddělení reklamní agentury připravující dokumenty pro polygrafický tisk (předtiskovou přípravu).
Předtisková příprava zahrnuje několik fází od konceptu přes zpracování textu a obrazu až sazbu a archovou montáž.

Duhová kulička

1. Mezinárodní soutěž o titul Nejlepší marketingová kampaň v oblasti hraného, animovaného a dokumentárního filmu.
2. Otevřená konference, zaměřená na marketing ve filmovém průmyslu.
Duhová kulička se koná každoročně v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně a pod záštitou Asociace komunikačních agentur ji organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.

Duplex

Rozklad obrazu do dvou tiskových barev pro reprodukci tónových předloh, např. fotografií s barevným nádechem.

DVB-T

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) neboli pozemní digitální vysílání je systém přenosu televizního signálu, který postupně nahradil analogové vysílání. Programy jsou umísťovány do tzv. multiplexů, kdy jedním multiplexem lze vysílat až pět různých TV programů.
První experimentální pozemní digitální televizní vysílání DVB-T v Česku začalo v květnu 2000. Přechod na digitální pozemní vysílání byl technologicky dokončen v listopadu 2011. Poslední dva velké analogové vypínače Jeseník-Praděd a Zlín-Tlustá hora byly vypnuty 12. 2. 2012. V Česku definitivně skončila éra analogového vysílání.

DVB-T2

DVB-T2 (z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je nástupnický standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. DVB-T2 vychází z původního standardu DVB-T. Oproti předchozí verzi nastalo několik změn, avšak hlavní podstata a rozdíly oproti analogovému vysílání zůstaly zachovány. Televizní stanice jsou shlukovány do tzv. multiplexů. Datový tok je komprimován do MPEG-4. Multiplex v DVB-T2 pojme násobně více programů (TV kanálů) než původní DVB-T. Do jednoho multiplexu lze umístit až 20 programů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář